Strona główna
 • pl
 • en

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

A+ / A-

25 LAT Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
45 LAT Instytutu Inżynierii Chemicznej
55 LAT Inżynierii Chemicznej w Łodzi


WAŻNIEJSZE DATY

W HISTORII WYDZIAŁU INŻYNIERII PROCESOWEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA oraz WŁADZE WYDZIAŁU
OD POCZĄTKÓW ZAISTNIENIA INŻYNIERII CHEMICZNEJ W POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ
 
Protoplaści wydziału
Prof. dr inż. Mieczysław Serwiński
dyrektor Instytutu Inżynierii Chemicznej na prawach wydziału
Prof. dr hab. inż. Henryk Błasiński
dziekan wydziału (1969-1992)  i wicedyrektor Instytutu Inż. Chem.
 
 
Kolejni dziekani Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
 Od lewej:  Prof. dr  hab. inż. Zdzisław Kembłowski (1992-1993), Prof. dr hab. inż. Czesław Strumiłło (1993-1999), Prof. dr hab. inż. Andrzej Heim (2000-2005), Prof. dr hab. inż. Stanisław. Ledakowicz (od 2005-2012), Prof. dr hab. inż. Ireneusz Zbiciński (2012-2016), Dr hab. inż. Piotr Kazimierski, prof. PŁ (od 2016)
 
 • V 1945 - Powstanie Politechniki Łódzkiej z trzema wydziałami: 1. mechanicznym, 2. elektrycznym, 3. chemicznym z oddziałem włókienniczym. Na Wydziale Chemicznym powstaje Katedra Maszynoznawstwa (od 1957 r. Katedra Aparatury Przemysłu Chemicznego). Katedra zajmowała 200 m w gmachu Wydz. Chemicznego. Kierownikiem katedry w latach 1947-1952 był prof. M. Serwiński. W latach 1952-1957 katedrą kierowali: prof. Jan Szmelter i prof. Jerzy Jędrzejowski. Od 1957 r., do zmian organizacyjnych w roku 1970, kierownikiem Katedry był prof. Henryk Błasiński.
 • IX 1950 - Utworzenie na PŁ Wydziału Chemii Spożywczej (dzisiaj Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności) a na nim Katedry Inżynierii i Aparatury Chemicznej (od 1957 r. Katedry Inżynierii Chemicznej). Kierownikiem katedry od 1950 r. był  prof. M. Serwiński.
 • 1958/59 - Katedra Inżynierii Chemicznej przeniosła się z budynku Wydziału Chemicznego do pawilonu Wydziału Włókienniczego, gdzie zajmowała lokal o powierzchni 500 m2 w skrzydle B na parterze i na 3 piętrze. Powstało tu pierwsze laboratorium dydaktyczne z procesów podstawowych, działające do 1974 roku.
 • IX 1961 - Pierwsze w Łodzi kolokwium habilitacyjne w zakresie inżynierii chemicznej, kolokwium dr. H. Błasińkiego (Rada Wydziału Chemicznego PŁ).
 • XII 1967 - Oddanie do użytku tzw. pawilonu garbarstwa a w nim 440 m2 użytkowej powierzchni laboratoryjno-audytoryjno-biurowej oraz 250 m2 hali technologicznej dla potrzeb Katedry Aparatury Przemysłu Chemicznego.
 • IX 1968 - Organizacja przez dwie katedry V Ogólnopolskiej Konferencji Inżynierii Chemicznej (w Arturówku).
 • V 1968 - Wybór prof. M. Serwińskiego na Rektora PŁ.
 • IX 1970 - Powstanie Instytutu Inżynierii Chemicznej na prawach wydziału. -  Po wprowadzeniu nowej struktury organizacyjnej uczelni, Katedra Inżynierii Chemicznej Wydziału Chemii Spożywczej, kierowana przez prof. M. Serwińskiego, połączona została z Katedrą Aparatury Przemysłu Chemicznego z Wydziału Chemicznego, kierowaną przez prof. Henryka Błasińskiego, w jeden instytut - Instytut  Inżynierii Chemicznej. Uzyskał on status instytutu na prawach wydziału (rekrutacja studentów była już od 1969 r.). Dyrektorem Instytutu Inżynierii Chemicznej (od 1988 r. Instytutu Inżynierii Chemicznej i Procesowej) został prof. M. Serwiński. Profesor H. Błasiński przyjął obowiązki wicedyrektora i dziekana.
 • XII 1972 - Zakończono budowę pawilonu inżynierii chemicznej przy ul. Wólczańskiej 175, składającego się z 2500 m2 użytkowej powierzchni laboratoryjno-audytoryjno-biurowej oraz hali technologicznej o powierzchni 1600 m2. Pawilon był w projekcie inwestycji rozbudowy bazy lokalowej wydziału Chemii Spożywczej. Fundusze na ten cel przekazało Ministerstwo Przemysłu Rolnego i Skupu.
 • X 1975 - Powstanie Studium Doktoranckiego na Wydziale Inżynierii Chemicznej. Kierownikiem studium został ówczesny docent dr hab. inż. Stanisław  Michałowski.
 • 1976 - Rada Naukowa Instytutu Inżynierii Chemicznej uzyskała prawo przeprowadzania przewodów doktorskich i nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie  inżynieria chemiczna.
 • V 1977 - Nadanie prof. M. Serwińskiemu doktoratu h.c. Uniwersytetu Strathclyde w Glasgow, Wielka Brytania.
 • IX 1980 - Organizacja X Ogólnopolskiej Konferencji Inżynierii Chemicznej w Łodzi.
 • V 1987 - Wybór prof. C. Strumiłło na Rektora PŁ.
 • V 1987 - Nadanie doktoratu honoris causa PŁ Johnowi S, Richardsonowi z University College of Swansea, Walia, Wielka Brytania (promotor - prof. Z. Kembłowski).
 • IV 1988 - Międzynarodowa Sesja Naukowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin prof. dr inż. M. Serwińskiego.
 • IV 1989 - Nadanie prof. C. Strumiłło doktoratu honoris causa Uniwersytetu Strathclyde w Glasgow, Wielka Brytania.
 • IV 1989 - Wybór prof. C. Strumiłło na członka korespondenta PAN.
 • VI 1990 - Zorganizowanie Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Research and Teaching of Chemical and Process Engineering”.
 • V 1991 - Z inicjatywy ówczesnego prodziekana ds. studenckich, prof. W. Kamińskiego, zorganizowane zostało I Seminarium Studenckie „Problemy Ochrony Środowiska”. Organizatorem seminarium była dr inż. E. Mitura.
 • 1991/1992 - Uruchomiony został drugi kierunek kształcenia na wydziale: inżynieria środowiska.
 • 1991/1992 - Rozpoczęto kształcenie (wspólnie z Wydziałem Chemii Spożywczej i Biotechnologii) na dwuletnim pomaturalnym colleg’u o profilu przetwórstwo żywności.
 • II 1992 - Powołanie Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. Pierwszym dziekanem wydziału został prof. Z. Kembłowski.
 • 1992/1993  - Rozpoczął działanie drugi pomaturalny college o profilu przetwórstwo papiernicze.
 • 1992/1993 - Z inicjatywy ówczesnego prodziekana ds. studenckich prof. W. Kamińskiego został skomputeryzowany dziekanat wydziału.
 • 1993-1996 - Prof. Strumiłło został przewodniczącym Zespołu Chemii, Technologii Chemicznej i Inżynierii Chemicznej, przewodniczącym badań Stosowanych, a także wiceprzewodniczącym Komitetu badań Naukowych (KBN).
 • IV 1993 - Utworzenie Centrum Szkoleniowego Ochrony Środowiska w Katedrze Podstaw Ochrony Środowiska. Przydzielenie Wydziałowi Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska budynku przy ul. Wólczańskiej 215 z przeznaczeniem dla tego Centrum.
 • VI 1993 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Advances in Research and Teaching of Process and Environmental Engineering”.
 • XI 1994 - Powstaje Studium Podyplomowe Ochrony Środowiska. Organizowali Studium: dr inż. Barbara Kozłowska i mgr inż. Anna Aulak. Obecnie kierownikiem jest dr hab.inż. Jerzy Skrzypski, prof. PŁ.
 • V 1995 - Nadanie doktoratu honoris causa PŁ Sir Gordonowi Beveridge, University of Strathclyde w Glasgow i Queen’s University w Belfaście (promotor - prof. C. Strumiłło).
 • VI 1995 – Zmarł prof. dr hab. inż. Henryk Błasiński.
 • XI 1995 - Otwarcie nowego pawilonu Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska w odrestaurowanej fabryce Schweikerta z pocz. XX w., ul. Wólczańska 215.
 
 
 • XI 1995 - Nadanie tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu Tianjin w Chinach prof. C. Strumiłło.
 • X 1995 Powstanie Katedry Procesów Cieplnych i Dyfuzyjnych – kierownik prof. C. Strumiłło, kierownikiem katedry Inżynierii Bioprocesowej został prof. S. Ledakowicz
 • XI 1995 - Nadanie doktoratu honoris causa PŁ prof. Mieczysławowi Serwińskiemu.
 • XII 1996 - Powstaje Studium Podyplomowe  „Bezpieczeństwo procesów Przemysłowych”. Kierownikiem Studium jest wtedy dr inż. A. Markowski.
 • VII/VIII 1996 - Katedra Procesów Cieplnych i Dyfuzyjnych organizuje w Krakowie X International Drying Symposium (IDS).
 • II 1997 - Powstanie, z inicjatywy prof. Z. Kembłowskiego, Polskiego Towarzystwa Reologii Technicznej.
 • III 1997 - Współudział w zrealizowaniu nowej inicjatywy znanej pod nazwą INCREASE - Polsko-Niemieckiej Sieci Instytutów działających w obszarze ochrony środowiska . Sieć otrzymała dofinansowanie z KBN i Ministerstwa Nauki i Technologii Niemiec (BMFT). Katedra Inżynierii Bioprocesowej podpisała bilateralną umowę o współpracy z Łużycką Akademią Nauk Przyrodniczych LANAKA e.V.
 • X 1997 - Powstanie Katedry Termodynamiki Procesowej. Kierownikiem katedry został prof. W. Kamiński.
 • 1998 - Powstaje Studium Doktoranckie „Inżynieria Chemiczna w Ochronie Środowiska”. Kierownikiem Studium zostaje dr hab. inż. C. Kuncewicz, prof. PŁ
 • VII 1999 - Umiera prof. dr inż. Mieczysław Serwiński -  twórca wydziału.
 • 1999 – Wydział uzyskuje  prawo nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria chemiczna.
 • I 2000 - Utworzenie Centrum Uniwersytetu Bałtyckiego w Polsce z siedzibą w Łodzi. Dyrektorem Centrum został prof. I. Zbicinski.
 • I 2000 - Nawiązanie w ramach polsko-francuskiego działania zintegrowanego Polonium 2000 współpracy między Katedrą Aparatury Procesowej i Laboratoria Génie chimique UMR 5503 CNRS/INPUT/UPS.
 • V 2000 - Nadanie prof. Czesławowi Strumiłło doktoratu honoris causa PŁ.
 • IX 2001 - Nadanie prof. C. Strumiłło doktoratu honoris causa University of West Hungary, Sopron, Węgry.
 •  XI 2001 - Powstaje Studium Podyplomowe: „Operacje Jednostkowe Inżynierii Chemicznej” ( w Puławach). Kierownikiem Studium został dr hab. inż. Jerzy Petera, prof. PŁ.
 •  2002 - Kierownikiem Katedry Inżynierii Chemicznej zostaje prof. dr hab. inż. M. Dziubiński.
 • 2002 - Wybór prof. C. Strumiłło na członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk.
 • II 2002 - Jubileusz X-lecia Wydziału. W programie m.in. odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej prof. Mieczysławowi Serwińskiemu, oraz jubileusz 70-lecia prof. Zdzisława Kembłowskiego. W godzinach popołudniowych odbyło się seminarium naukowe zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Reologii Technicznej, które powstało z inicjatywy Jubilata i którego prof. Z. Kembłowski był pierwszym przewodniczącym.
 • II 2002 - Nadanie doktoratu honoris causa prof. Rogerowi Keey z University of Canterbury w Christchurch (Nowa Zelandia, promotor - prof. C. Strumiłło).
 • V 2002 - Zespół Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej dokonał oceny warunków kształcenia na naszym wydziale w ramach kierunku: inżynieria chemiczna i procesowa. Ocena wypadła dla nas bardzo korzystnie. Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w uznaniu wysokiej jakości kształcenia, na wniosek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, uchwałą z dnia 28 czerwca 2002 r. udzieliła kierunkowi inżynieria chemiczna i procesowa prowadzonemu na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ akredytacji na okres 5 lat.
 • I 2003  - W Katedrze  Systemów Inżynierii Środowiska powstaje Zakład Bezpieczeństwa Procesowego i Ekologicznego. Kierownikiem Zakładu został dr inż. Adam Markowski.
 • II 2003 -  Odszedł na zawsze prof. dr hab. inż. Zdzisław Kembłowski,
 • IV 2003 - W końcu kwietnia mieliśmy na naszym Wydziale wizytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej, która oceniała jakość kształcenia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa. Ocena Komisji była dla nas pochlebna i w rezultacie Prezydium PKA podjęło w dniu 10 lipca 2003 roku uchwałę o udzieleniu akredytacji temu kierunkowi studiów na naszym Wydziale na okres 5 lat.
 • 2003 - Wybór prof. C. Strumiłło na przewodniczącego Komitetu Naukowego Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN.
 • 2004 - Wydział uzyskał prawo do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska.
 • 2005 - Powstaje Studium Podyplomowe: „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy “. Kierownikiem Studium został dr inż. Grzegorz Wielgosiński.
 • XII 2006 -  W Katedrze Termodynamiki Procesowej powstaje Zakład Inżynierii Molekularnej. Kierownikiem Zakładu został prof. Jacek Tyczkowski.
 • XII 2006 - W Katedrze Termodynamiki Procesowej powstaje Zakład Modelowania Numerycznego. Kierownikiem Zakładu został dr hab. inż. Jerzy Petera, prof. PŁ.
 • 2006 - W nowej kategoryzacji jednostek naukowo-badawczych dokonanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (brane były pod uwagę długoletnie osiągnięcia Wydziału w dziedzinie dorobku naukowego, rozwoju kadry i współpracy z przemysłem (wdrożenia)) wydział zajął wysoką 8 pozycję w kraju a najwyższą w PŁ.
 • 2007/2008 - Uruchomiony został na wydziale nowy kierunek studiów: inżynieria bezpieczeństwa pracy, prowadzony przez 4 wydziały PŁ., a koordynatorem tego kierunku został dr hab. inż. Adam Markowski, prof. PŁ.
 • VI 2007 - Wybór prof. S. Ledakowicza na przewodniczącego Komitetu Naukowego Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN.
 • II 2007 - Jubileusz XV-lecia naszego wydziału. W programie m.in. odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej prof. H. Błasińskiemu.
 • 2008 - Po 1,5 roku zakończono prace związane z rewitalizacją budynku gospodarczego i zaadoptowaniem go na siedzibę Katedry Inżynierii Bioprocesowej. Uroczystego otwarcia dokonał Jego Magnificencja Rektor PŁ prof. dr hab. Jan Krysiński, budynek poświęcił Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Adam Lepa.
 • VI 2008 - Nadanie doktoratu honoris causa PŁ prof. Arunowi S. Mujumdarowi, National University of Singapore (promotor - prof. C. Strumiłło).
 • IX 2008 - Jubileusz 70-lecia urodzin prof. Andrzeja Heima połączony z XI Ogólnopolskim Seminarium „Mieszanie” , które organizowała Katedra Aparatury Procesowej.
 • 2009 -  Wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria środowiska.
 • 2009 - Uzyskanie akredytacji kierunku inżynieria środowiska.
 • V 2010 - Wydział zajął III miejsce w konkursie „Top lista Politechniki Łódzkiej, najważniejsze osiągnięcia pierwszej dekady XXI w.” w kategorii Nauka.
 • VI 2010 - Jubileusz 70-lecia prof. Romana Zarzyckiego.
 • 2010 - Powstaje Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy. Kierownikiem katedry został dr hab. inż. Adam Markowski, prof. PŁ.
 • 2VII 2011 – z inicjatywy prodziekana ds. studenckich dr inż. Teresy Jamróz pierwszy raz na wydziale odbyło się uroczyste Absolutorium dla Studentów V roku specjalizacji Inżynieria Środowiska.
 • 2013 - Z połączenia Katedry Procesów Cieplnych i Dyfuzyjnych kierowanej przez prof. dr. hab. inż. Ireneusza Zbicińskiego z Katedrą Systemów Ochrony Środowiska kierowaną przez dr hab. inż. Grzegorza Wielgosińskiego powstaje Katedra Inżynierii Środowiska. Kierownikiem Katedry jest prof. I. Zbiciński.
 • 2013 - Powstaje Katedra Inżynierii Molekularnej z Zakładu Inżynierii Molekularnej działającego w Katedrze Termodynamiki Procesowej. Kierownikiem Katedry został prof. dr hab. Jacek Tyczkowski.
 • XII 2013 – ruszyła „Budowa nowego budynku Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej”.Projekt realizowany  będzie w ramach Działania 13.1 priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Budynek umiejscowiony zostanie na rogu ulic Żwirki i Stefanowskiego w pobliżu gmachu Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lp. Nazwa pracodawcy Stanowisko Data
1 Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o Młodszy inżynier procesu 2015-05-13
Informacje podstawowe:
   
Nr ref.wew. Biura Karier PŁ BK-OP-01421-2015
 
Typ oferty praca
 
Stanowisko Młodszy inżynier procesu
 
Branża - INŻYNIERIA CHEMICZNA/FARMACEUTYKA/KOSMETYKA,
 
 
Pracodawca oferuje •stabilną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie będącej częścią międzynarodowej korporacji,
•możliwość poszerzania wiedzy i rozwoju zawodowego,
•atrakcyjny pakiet socjalny (m.in. prywatną opiekę medyczną),
•umowę o pracę na pełny etat,
•bardzo dobrą atmosferę pracy.
 
   
Miejsce pracy:
   
Kraj POLSKA,
Województwo(a) ŁÓDZKIE,
Miejscowość Kutno
   
Wymaganie odnośnie kandydata:
   
Wymagane umiejętności
umiejętność poziom
- MS Office: Średniozaawansowany
- Prawo jazdy:  
- Umiejętność pracy w zespole:  
- Sumienność:  
- Umiejętność pracy pod presją czasu:  
- Otwartość:  
 
Wymagana znajomość języków
język znajomość
- Angielski Dobra
 
Dodatkowe umiejętności Mile widziana znajomość programu SAP
 
Dane kontaktowe:
   
Nazwa firmy/Pracodawcy Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
Kraj POLSKA
Województwo ŁÓDZKIE
Miasto Kutno
Adres ul. Sienkiewicza 25
Kod pocztowy 99-300
Osoba kontaktowa Katarzyna Kubiak
Email katarzyna.kubiak@fresenius-kabi.com
   
Sposób aplikacji:
mailowo
Data umieszczenia:
   
Oferta ważna od 11-05-2015 do 09-06-2015
2 Konstak Sp. z o.o. inżynier budowy, kierownik montażu 2015-05-13
Nr ref.wew. Biura Karier PŁ BK-OP-01381-2015
 
Typ oferty praca
 
Stanowisko inżynier budowy, kierownik montażu
 
Branża - ARCHITEKTURA/BUDOWNICTWO/INŻYNIERIA WODNO-LĄDOWA,
- ENERGETYKA,
- INŻYNIERA ŚRODOWISKA,
- METALOWA,
 
 
Zakres obowiązków Nadzór nad montażem konstrukcji oraz linii technologicznych na obiektach przemysłowych.
 
Pracodawca oferuje Umowa o pracę, w przypadku delegacji dojazd i zakwaterowanie.
 
   
Miejsce pracy:
   
Kraj POLSKA,
Województwo(a) ŁÓDZKIE,
Miejscowość 97-371 Wola Krzysztoporska, Mzurki 42
   
Wymaganie odnośnie kandydata:
   
Wymagana znajomość języków
język znajomość
- Angielski Podstawowa
 
Dodatkowe umiejętności Znajomość programu AutoCad, MS Office, Norma Pro
Znajomość rysunku technicznego, umiejętność kierowani grupą pracowników
Terminowość, punktualność, sumienność
 
Preferowane wydziały - WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA,
- WYDZIAŁ MECHANICZNY,
 
Preferowane kierunki - BUDOWNICTWO,
- ENERGETYKA,
- INŻYNIERIA MATERIAŁOWA,
- INŻYNIERIA ŚRODOWISKA,
- MECHANIKA I BUDOWA MASZYN,

Dane kontaktowe:
   
Nazwa firmy/Pracodawcy Konstak Sp. z o.o.
Kraj POLSKA
Województwo ŁÓDZKIE
Miasto Mzurki
Adres 97-371 Wola Krzysztoporska, Mzurki 42
Kod pocztowy 97-371
Osoba kontaktowa Dariusz Dzieja
Telefon +48 447320051
Email d.dzieja@konstak.pl
Opis firmy Firma Konstak Sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji i montażu:
- Konstrukcji stalowych pod budowy hal stalowych produkcyjnych i magazynowych
- linii technologicznych
- rurociągów
- urządzeń technologicznych
- zbiorników ciśnieniowych i silosów
- aparatury procesowej
   
Sposób aplikacji:
Email
Data umieszczenia:
   
Oferta ważna od 07-05-2015 do 30-05-2015
3 Asmedica Sp. z o. o. Pracownik Działu Ofertowania 2015-05-13
Nr ref.wew. Biura Karier PŁ BK-OP-01391-2015
 
Typ oferty praca
 
Stanowisko Pracownik Działu Ofertowania
 
Branża - INŻYNIERA ŚRODOWISKA,
 
 
Zakres obowiązków - przygotowywanie ofert handlowych, przetargowych - kosztorysowanie - nadzór nad realizacją inwestycji
 
Pracodawca oferuje Umowę o pracę.
 
   
Miejsce pracy:
   
Kraj POLSKA,
Województwo(a) ŁÓDZKIE,
Miejscowość Łódź
   
Wymaganie odnośnie kandydata:
   
Wymagane umiejętności
umiejętność poziom
- AutoCAD2D: Średniozaawansowany
- MS Office: Zaawansowany
- MS Windows: Zaawansowany
- Prawo jazdy:  
- Znajomość prawa budowlanego: Podstawowy
- Umiejętność pracy w zespole:  
- Zdolności negocjacyjne:  
- Sumienność:  
- Dokładność:  
- Umiejętność radzenia sobie ze stresem:  
- Umiejętność pracy pod presją czasu:  
- Otwartość:  
- Umiejętność organizacji własnej pracy:  
- Samodzielność:  
- Komunikatywność:  
- Rzetelność:  
 
Wymagana znajomość języków
język znajomość
- Angielski Bardzo dobra
 
Dodatkowe umiejętności Mile widziana znajomość programów do kosztorysowania, znajomość zagadnień instalacyjnych.
 
Preferowane wydziały - WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA,
 
Preferowane kierunki - INŻYNIERIA ŚRODOWISKA,

Dane kontaktowe:
   
Nazwa firmy/Pracodawcy Asmedica Sp. z o. o.
Kraj POLSKA
Województwo ŁÓDZKIE
Miasto Łódź
Adres ul. Wróblewskiego 16/18
Kod pocztowy 93-578
Email kadry@asmedica.com.pl
   
Sposób aplikacji:
forma elektroniczny
Data umieszczenia:
   
Oferta ważna od 07-05-2015 do 30-06-2015
4 Selvita S.A. Biolog/Biotechnolog Naukowiec 2015-05-13
Nr ref.wew. Biura Karier PŁ BK-OP-01373-2015
 
Typ oferty praca
 
Stanowisko Biolog/Biotechnolog Naukowiec
 
Branża - INŻYNIERIA CHEMICZNA/FARMACEUTYKA/KOSMETYKA,
 
 
Zakres obowiązków • analizowanie wyników biologicznych i wyciąganie wniosków dotyczących ich aktywności • projektowanie i przeprowadzanie eksperymentów z użyciem eukariotycznych linii komórkowych • prowadzanie banków linii komórkowych oraz testów na mykoplazmę • implementacja nowych metod i protokołów badawczych w ramach bieżących potrzeb
 
Pracodawca oferuje • ciekawą pracę w szybko rozwijającej się firmie biotechnologicznej
• stały rozwój zawodowy
• przyjazną atmosferę pracy
• atrakcyjne warunki zatrudnienia oraz opiekę medyczną
 
   
Miejsce pracy:
   
Kraj POLSKA,
Województwo(a) MAŁOPOLSKIE,
Miejscowość Kraków
   
Wymaganie odnośnie kandydata:
   
Dodatkowe umiejętności Wymagania
• doświadczenie (min 1-2 lata) w pracy laboratoryjnej w jednostkach akademickich lub w firmie sektora farmaceutycznego lub biotechnologicznego
• doświadczenie w przeprowadzaniu standardowych testów np: cytotoksyczności, analizy Western blot
• doświadczenie w hodowli linii komórkowych oraz pierwotnych komórek in vitro
• wykształcenie wyższe z zakresu biochemii, biologii lub dziedzin pokrewnych
• umiejętność efektywnej pracy w zespole
• aktywne uczestnictwo w wykonywaniu zadań i rozwiązywaniu problemów
• dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
• ambicja i orientacja na cele, pasja do pracy badawczej i precyzja manualna
 
Dane kontaktowe:
   
Nazwa firmy/Pracodawcy Selvita S.A.
Kraj POLSKA
Województwo MAŁOPOLSKIE
Miasto Kraków
Adres ul. Bobrzyńskiego 14
Kod pocztowy 30-348
Email praca@selvita.com

Sposób aplikacji:
Prosimy o przesyłanie pisemnych zgłoszeń na adres e-mail: praca@selvita.com lub
Dział rekrutacji, Selvita S.A., ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków
Kandydaci proszeni są o umieszczenie kompletu dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny), które zawierają informacje o tematyce pracy magisterskiej, odbytych stażach oraz nabytych technikach i umiejętnościach laboratoryjnych.
Jednocześnie Selvita zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.
W CV prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji przez firmę Selvita S.A. (zgodnie z ustawą z dn. 28.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 833).
Data umieszczenia:
   
Oferta ważna od 06-05-2015 do 06-08-2015
5 Selvita S.A. Biolog/Biotechnolog Starszy Naukowiec 2015-05-13
Nr ref.wew. Biura Karier PŁ BK-OP-01375-2015
 
Typ oferty praca
 
Stanowisko Biolog/Biotechnolog Starszy Naukowiec
 
Branża - INŻYNIERIA CHEMICZNA/FARMACEUTYKA/KOSMETYKA,
 
 
Zakres obowiązków • odpowiedzialność za techniki laboratoryjne związane z charakteryzacją przedklinicznych kandydatów na leki • praca nad indywidualnymi projektami badawczymi oraz uczestnictwo w większych przedsięwzięciach jako członek interdyscyplinarnego zespołu
 
Pracodawca oferuje • ciekawą pracę w szybko rozwijającej się firmie biotechnologicznej
• stały rozwój zawodowy
• przyjazną atmosferę pracy
• atrakcyjne warunki zatrudnienia oraz opiekę medyczną
 
   
Miejsce pracy:
   
Kraj POLSKA,
Województwo(a) MAŁOPOLSKIE,
Miejscowość Kraków
   
Wymaganie odnośnie kandydata:
   
Dodatkowe umiejętności • wykształcenie wyższe lub doktorat z zakresu nauk biomedycznych, biologii molekularnej lub farmacji
• co najmniej trzyletnie udokumentowane doświadczenie w rozwijaniu i zastosowaniu wyspecjalizowanych modeli in vivo lub in vitro w projektach z dziedziny badań nad nowymi lekami lub pokrewnych w otoczeniu przemysłowym lub akademickim
• udokumentowane doświadczenie we współpracy z badaczami akademickimi i firmami CRO
• znajomość celów biologicznych dla leków i powiązanych szlaków biochemicznych, aktualnych strategii farmakoterapii nowotworów lub wcześniejsze doświadczenie w biologii nowotworów
• udział w projektach badawczych związanych z chorobami nowotworowymi lub lekami przeciwzapalnymi
• zdolności organizacyjne pozwalające na zarządzanie dużymi ilościami danych, samodzielność i zdolność do nadzorowania pracy innych
 
Dane kontaktowe:
   
Nazwa firmy/Pracodawcy Selvita S.A.
Kraj POLSKA
Województwo MAŁOPOLSKIE
Miasto Kraków
Adres ul. Bobrzyńskiego 14
Kod pocztowy 30-348
Email praca@selvita.com

Sposób aplikacji:
Prosimy o przesyłanie pisemnych zgłoszeń na adres e-mail: praca@selvita.com lub
Dział rekrutacji, Selvita S.A., ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków
Kandydaci proszeni są o umieszczenie kompletu dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny), które zawierają informacje o tematyce pracy magisterskiej, odbytych stażach oraz nabytych technikach i umiejętnościach laboratoryjnych.
Jednocześnie Selvita zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.
W CV prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji przez firmę Selvita S.A. (zgodnie z ustawą z dn. 28.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 833).
Data umieszczenia:
   
Oferta ważna od 06-05-2015 do 06-08-2015
6 Selvita S.A. Specjalista ds. syntezy 2015-05-13
Nr ref.wew. Biura Karier PŁ BK-OP-01376-2015
 
Typ oferty praca
 
Stanowisko Specjalista ds. syntezy
 
Branża - INŻYNIERIA CHEMICZNA/FARMACEUTYKA/KOSMETYKA,
 
 
Zakres obowiązków • planowanie i modyfikacja ścieżek syntezy w oparciu o analizę literaturowo-patentową • prowadzenie syntez organicznych (w tym związków chiralnych), zgodnie z założonymi ramami czasowymi • definiowanie ryzyk projektowych • kontrola zarządzania surowcami/odczynnikami w projekcie • raportowanie wyników
 
Pracodawca oferuje • ciekawą pracę w szybko rozwijającej się firmie biotechnologicznej
• stały rozwój zawodowy
• przyjazną atmosferę pracy
• atrakcyjne warunki zatrudnienia
• opiekę medyczną
 
   
Miejsce pracy:
   
Kraj POLSKA,
Województwo(a) MAŁOPOLSKIE,
Miejscowość Kraków
   
Wymaganie odnośnie kandydata:
   
Dodatkowe umiejętności • wykształcenie wyższe chemiczne
• doświadczenie w pracy w laboratorium chemicznym, najchętniej przemysłowym
• umiejętność pracy w zespole
• bardzo dobra organizacja pracy
• sumienność, obowiązkowość, zaangażowanie
 
Dane kontaktowe:
   
Nazwa firmy/Pracodawcy Selvita S.A.
Kraj POLSKA
Województwo MAŁOPOLSKIE
Miasto Kraków
Adres ul. Bobrzyńskiego 14
Kod pocztowy 30-348
   
Sposób aplikacji:
Prosimy o przesyłanie pisemnych zgłoszeń na adres e-mail: praca@selvita.com lub
Dział rekrutacji, Selvita S.A., ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków
Kandydaci proszeni są o umieszczenie kompletu dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny), które zawierają informacje o tematyce pracy magisterskiej, odbytych stażach oraz nabytych technikach i umiejętnościach laboratoryjnych.
Jednocześnie Selvita zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.
W CV prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji przez firmę Selvita S.A. (zgodnie z ustawą z dn. 28.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 833).
Data umieszczenia:
   
Oferta ważna od 06-05-2015 do 06-08-2015
7 Selvita S.A. Chemik Medyczny / Starszy Naukowiec 2015-05-13
Nr ref.wew. Biura Karier PŁ BK-OP-01377-2015
 
Typ oferty praca
 
Stanowisko Chemik Medyczny / Starszy Naukowiec
 
Branża - INŻYNIERIA CHEMICZNA/FARMACEUTYKA/KOSMETYKA,
 
 
Zakres obowiązków • stanowisko łączy bezpośredni udział w wykonywaniu reakcji chemicznych z zadaniami związanymi z zarządzaniem zespołem, zapewniając znakomite możliwości rozwoju i awansu • optymalizacja struktur wiodących w projektach badawczych wymagająca doskonałej znajomości nowoczesnych metod syntetycznych • praca w interdyscyplinarnym zespole wymagająca znajomości chemii obliczeniowej/modelowania molekularnego, wspierania przedklinicznego rozwoju leku oraz doświadczenia w przygotowywania aplikacji patentowych
 
Pracodawca oferuje • ciekawą pracę w szybko rozwijającej się firmie biotechnologicznej
• stały rozwój zawodowy
• przyjazną atmosferę pracy
• atrakcyjne warunki zatrudnienia oraz opiekę medyczną
 
   
Miejsce pracy:
   
Kraj POLSKA,
Województwo(a) MAŁOPOLSKIE,
Miejscowość Kraków
   
Wymaganie odnośnie kandydata:
   
Dodatkowe umiejętności • doskonała wiedza z zakresu chemii medycznej i organicznej
• edukacja i doświadczenie w syntezie niskocząsteczkowych związków organicznych
• doktorat oraz 3 lata doświadczenia na stanowisko Starszy Naukowiec oraz 5 lat doświadczenia na stanowisko Lidera Zespołu
• wymagane doświadczenie powinno zostać zdobyte na stanowisku chemika medycznego w przemyśle farmaceutycznym/biotechnologicznym
 
Dane kontaktowe:
   
Nazwa firmy/Pracodawcy Selvita S.A.
Kraj POLSKA
Województwo MAŁOPOLSKIE
Miasto Kraków
Adres ul. Bobrzyńskiego 14
Kod pocztowy 30-348
   
Sposób aplikacji:
Prosimy o przesyłanie pisemnych zgłoszeń na adres e-mail: praca@selvita.com lub
Dział rekrutacji, Selvita S.A., ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków
Kandydaci proszeni są o umieszczenie kompletu dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny), które zawierają informacje o tematyce pracy magisterskiej, odbytych stażach oraz nabytych technikach i umiejętnościach laboratoryjnych.
Jednocześnie Selvita zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.
W CV prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji przez firmę Selvita S.A. (zgodnie z ustawą z dn. 28.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 833).
Data umieszczenia:
   
Oferta ważna od 06-05-2015 do 06-08-2015
8 TUBEX Sp. z o.o. specjalista d/s sprzedaży 2015-05-13
Nr ref.wew. Biura Karier PŁ BK-OP-01334-2015
 
Typ oferty praca
 
Stanowisko specjalista d/s sprzedaży
 
Branża - INŻYNIERA ŚRODOWISKA,
 
 
Zakres obowiązków Sporządzanie ofert, fakturowanie, obsługa zamówień, weryfikacja dokumentacji.
 
Pracodawca oferuje Umowa na pełny etat.
 
   
Miejsce pracy:
   
Kraj POLSKA,
Województwo(a) ŁÓDZKIE,
Miejscowość Łódź
   
Wymaganie odnośnie kandydata:
   
Dodatkowe umiejętności Biegła obsługa komputera.
 
Preferowana forma studiów - I (studia inżynierskie stacjonarne dzienne),
 
Preferowane wydziały - WYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA,
 
Dane kontaktowe:
   
Nazwa firmy/Pracodawcy TUBEX Sp. z o.o.
Kraj POLSKA
Województwo ŁÓDZKIE
Miasto Łódź
Adres ul. Morgowa 4
Kod pocztowy 91-223
Osoba kontaktowa Adam Szulc
Telefon 605 45 00 70
Email aszulc@tubex.net.pl
   
Sposób aplikacji:
kontakt e-mail
Data umieszczenia:
   
Oferta ważna od 04-05-2015 do 18-05-2015
9 Executive Network Sp. z o.o. Projektant branży procesowo-technologicznej (dokumenty EX) 2015-05-13
Nr ref.wew. Biura Karier PŁ BK-OP-01351-2015
 
Typ oferty praca
 
Stanowisko Projektant branży procesowo-technologicznej (dokumenty EX)
 
Branża - INŻYNIERA ŚRODOWISKA,
 
 
Zakres obowiązków Dla Naszego Klienta - jednej z największych firm sektora przemysłowego, będącej jedną   z najbardziej rozpoznawalnych marek na rynku, mającej pozycję  jednego z najbardziej pożądanych pracodawców i po raz kolejny nagrodzonej tytułem World's Most Ethical Companies 2015, poszukujemy doświadczonych kandydatów na stanowiska:
PROJEKTANTA BRANŻY PROCESOWO-TECHNOLOGICZNEJ
(miejsce pracy – PŁOCK)
Jest to szansa dla ambitnych inżynierów, aby dołączyć do organizacji, gdzie  czeka wyzwanie rozwoju i dzielenia się wiedzą w nowo powstającym zespole projektowym oraz uczestniczenia w zaawansowanych technicznie przedsięwzięciach inwestycyjnych.

Podstawowe wymagania stawiane Kandydatom to:
• wykształcenie wyższe techniczne, preferowany kierunek: inżynieria/technologia chemiczna,
• 2 lata doświadczenia zawodowego w wykonywaniu dokumentów EX i ROŚ,
• znajomość programów IMMI (opracowywanie map akustycznych) oraz KOMIN (obliczanie stanu zanieczyszczenia powietrza),
• wiedza w zakresie aktualnych przepisów prawa i wymagań branżowych.
• znajomość programu Bentley Microstation będzie dodatkowym atutem
Zakres obowiązków

• opracowywanie dokumentów EX,
• wykonywanie raportów lub kart informacyjnych oddziaływania przygotowywanych zadań inwestycyjnych na środowisko,
• wykonywanie analiz stref zagrożenia wybuchem,
• wykonywanie opracowań, analiz i projektów procesowych w dziedzinach technologii rafineryjnej i petrochemicznej obejmujących zagadnienia związane z przepływem płynów, wymiany ciepła, masy oraz logistyki,
• branie udziału w wizjach lokalnych dotyczących wykonywanych opracowań i projektów.
 
Pracodawca oferuje Nasz Klient oferuje stabilne zatrudnienie (umowa o pracę) oraz bogaty pakiet socjalny. A przede wszystkim - rozwój i poszerzanie wiedzy technicznej.

Osoby zainteresowane zapraszamy do jak najszybszego przesyłania CV ze zdjęciem na adres: poland@executivenetwork.pl oraz prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”
Serdecznie przepraszamy, ale będziemy w stanie odpowiedzieć jedynie na wybrane aplikacje.
 
   
Miejsce pracy:
   
Kraj POLSKA,
Województwo(a) MAZOWIECKIE,
Miejscowość Płock
   
Wymaganie odnośnie kandydata:
   
Wymagana znajomość języków
język znajomość
- Angielski Podstawowa
 
Preferowane wydziały - WYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA,
 
Preferowane kierunki dowolne

Dane kontaktowe:
   
Nazwa firmy/Pracodawcy Executive Network Sp. z o.o.
Kraj POLSKA
Województwo MAZOWIECKIE
   
Sposób aplikacji:
Aplikacje proszę kierować na adres: poland@executivenetwork.pl
Data umieszczenia:
   
Oferta ważna od 05-05-2015 do 31-05-2015
10 Human & Hunter Byliński Sp.j. Technolog Przetwórstwa Ropy Naftowej 2015-04-08
Nr ref.wew. Biura Karier PŁ BK-OP-00797-2015
 
Typ oferty praca
 
Stanowisko Technolog Przetwórstwa Ropy Naftowej
 
Branża - INŻYNIERIA CHEMICZNA/FARMACEUTYKA/KOSMETYKA,
 
 
Zakres obowiązków odpowiedzialność za produkty ropopochodne
 
Pracodawca oferuje • umowę o pracę
• pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
• możliwość rozwoju
 
   
Miejsce pracy:
   
Kraj POLSKA,
Województwo(a) ŁÓDZKIE,
Miejscowość Łódź
   
Wymaganie odnośnie kandydata:
   
Wymagana znajomość języków
język znajomość
- Angielski Podstawowa
 
Dodatkowe umiejętności podstawowa wiedza z zakresu przetwórstwa ropy naftowej
• mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
znajomość zagadnień związanych z Reach będzie dodatkowym atutem
znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
• dobra znajomość obsługi komputera
odpowiedzialność i samodyscyplina
prawo jazdy kat. B
 
Preferowana forma studiów - I (studia inżynierskie stacjonarne dzienne),
- II (studia magisterskie stacjonarne dzienne),
- studia jednolite magistersko-inżynierskie stacjonarne dzienne,
- studia doktoranckie stacjonarne dzienne,
- I (studia inżynierskie niestacjonarne zaoczne),
- I ( studia licencjackie niestacjonarne zaoczne),
- II (studia magisterskie niestacjonarne zaoczne),
- studia jednolite magistersko-inżynierskie niestacjonarne zaoczne,
- studia doktoranckie niestacjonarne zaoczne,
- studia jednolite magisterskie niestacjonarne zaoczne,
- I (studia inżynierskie niestacjonarne wieczorowe),
- I ( studia licencjackie niestacjonarne wieczorowe),
- II (studia magisterskie niestacjonarne wieczorowe),
- studia jednolite magistersko-inżynierskie niestacjonarne wieczorowe,
 
Preferowane wydziały - WYDZIAŁ CHEMICZNY,
 
Preferowane kierunki - INŻYNIERIA MATERIAŁOWA,
- TECHNOLOGIA CHEMICZNA,

Dane kontaktowe:
   
Nazwa firmy/Pracodawcy Human & Hunter Byliński Sp.j.
Kraj POLSKA
Województwo ŁÓDZKIE
Miasto Łódź
Adres Ul. Wróblewskiego 18/lok.514
Kod pocztowy 93-578
Opis firmy Human & Hunter to specjalistyczne Doradztwo Personalne. H&H powstało dla najbardziej wymagających klientów, którzy poszukują pracowników o najlepszych kwalifikacjach i kompetencjach, a jednocześnie starają się dopasować profil kandydata do kultury organizacyjnej swojej firmy.
   
Sposób aplikacji:
Aplikacje prosimy przesyłać na adres e-mail: konsultant@human-hunter.pl
Data umieszczenia:
   
Oferta ważna od 02-04-2015 do 30-04-2015
1 | 2 | 3 | 4

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

KALENDARZ


p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23
24
25 26 27 28
29 30 31
p w ś c p s n
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17
18 19 20 21 22 23
24
25 26 27 28 29 30
p w ś c p s n
1 2 3
4 5 6
7
8 9 10
11 12
13
14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25
26 27 28 29 30
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21
22
23 24 25 26 27
28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10
11
12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13
14
15 16
17
18
19
20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13
14
15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6 7
8 9
10
11
12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
30 31
p w ś c p s n
1
2 3
4
5
6 7 8 9 10
11
12
13
14
15
16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7
8
9
10 11 12
13 14
15
16
17
18
19
20
21
22 23 24 25 26
27
28
29
30
p w ś c p s n
1
2 3 4 5
6
7 8
9 10
11
12 13 14 15
16 17
18
19
20
21 22
23
24
25
26 27 28 29
30
31
p w ś c p s n
1 2 3
4
5 6 7
8
9 10
11 12
13
14
15 16 17
18
19 20 21
22
23 24
25 26 27
28
29 30
p w ś c p s n
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19
20
21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8
9
10
11
12 13 14 15 16 17 18
19
20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6 7
8
9 10 11 12 13 14
15 16 17 18
19
20 21
22
23
24
25
26
27 28
29
30
31
p w ś c p s n
1 2
3 4 5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25
26
27
28
29 30
p w ś c p s n
1 2
3
4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16
17
18 19
20 21
22
23 24
25
26
27 28 29
30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7
8
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14
15
16
17 18 19 20
21 22 23 24 25
26
27
28 29 30
p w ś c p s n
1 2
3
4
5 6
7
8 9
10
11
12 13 14 15 16
17 18 19
20
21 22 23
24
25
26
27
28
29 30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4
5
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19
20
21 22 23 24 25
26
27
28
29 30
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
14 15 16 17 18 19
20
21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24
25
26 27 28 29
30 31
p w ś c p s n
1 2 3
4
5
6
7
8 9 10
11 12 13
14
15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
p w ś c p s n
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11 12 13
14 15 16 17
18
19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
22
23 24 25 26 27 28 29
30
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12
13 14
15
16 17 18
19 20 21 22 23 24
25
26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6
7
8 9 10 11 12 13
14
15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
p w ś c p s n
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12
13
14
15 16
17
18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
p w ś c p s n
1 2 3
4 5 6 7
8
9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21
22
23 24 25 26
27 28 29 30
p w ś c p s n
1
2 3 4
5
6 7 8
9
10 11 12 13 14 15
16 17 18 19
20
21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16
17 18 19 20 21 22
23 24 25
26
27 28
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20
21
22 23 24 25
26
27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17
18
19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
p w ś c p s n
1 2
3
4
5
6
7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17
18
19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
p w ś c p s n
1
2
3 4 5
6
7 8 9 10 11 12
13
14
15
16
17 18 19
20 21 22
23
24 25 26
27
28
29 30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6 7
8
9
10
11 12 13 14
15
16
17 18 19 20 21
22
23
24
25
26 27 28
29
30
p w ś c p s n
1
2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2
3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24
25
26 27
28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10
11
12 13 14 15
16
17 18 19 20 21 22
23 24 25 26
27
28 29
30
p w ś c p s n
1 2 3 4
5
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22
23
24 25
26
27
28
29 30 31
p w ś c p s n
1
2
3 4 5 6
7 8 9 10
11
12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
29 30
p w ś c p s n
1 2
3
4 5
6
7
8 9
10 11 12 13
14
15 16
17
18
19 20
21
22 23
24
25 26 27 28 29 30
31
p w ś c p s n
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12
13
14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27
28
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16
17
18 19
20 21 22 23 24 25 26
27
28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2
3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
18 maja 2017

Laur Innowacji dla Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy

Międzywydziałowy kierunek studiów Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy otrzymał dwa prestiżowe odznaczenia Certyfikat „Studia z ...

więcej
18 maja 2017

Studia nad zadymieniem i wentylacją mają Przyszłość!

Miło nam poinformować, że specjalny certyfikat„Studia z przyszłością”, uzyskała specjalność wentylacja ogólna, pożarowa i ...

więcej
1
2
3
18 czerwca 2018

Odwołany dyżur Prodziekana ds. Studenckich w dniu 19.06.2018

Informujemy, że dyżur Prodziekana ds. Studenckich w dniu 19.06.2018r. (wtorek) zostaje odwołany.

więcej
8 czerwca 2018

Godziny dziekańskie - sobota 9.06.2018

Prodziekan ds. Studenckich, dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, prof. PŁ, ogłasza godziny dziekańskie w dniu 09.06.2018 r. (sobota) od godziny 18:00 ...

więcej
4 czerwca 2018

Wybór przedmiotów obieralnych na rok akademicki 2018/2019

Ruszają zapisy na przedmioty obieralne na rok akademicki 2018/2019. Zapisy odbywać się będą drogą elektroniczną od środy 6 czerwca 2018 r. i ...

więcej
1
2
3

Galerie zdjęć

 • Jubileusz 85 lecia prof.Cz.Strumiłło
 • Seminarium Poprawa efektywności energetycznej w perspektywie do roku 2020
 • Kamień węgielny LabFactor
 • Budynki
 • Festiwal Nauki Techniki i Sztuki 2015
 • XXII OKIChiP Spała 5-9.09.2016
 • Wigilia 2015
 • Festyn Nauki 2018
 • Projekt Monsul
 • Drzwi Otwarte w Lab Factor 5.02.2016 I edycja
 • Konkurs Chemiczny 3 Wydziałów PŁ
 • Koła Naukowe