Strona główna
 • pl
 • en

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

A+ / A-

25 LAT Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
45 LAT Instytutu Inżynierii Chemicznej
55 LAT Inżynierii Chemicznej w Łodzi


WAŻNIEJSZE DATY

W HISTORII WYDZIAŁU INŻYNIERII PROCESOWEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA oraz WŁADZE WYDZIAŁU
OD POCZĄTKÓW ZAISTNIENIA INŻYNIERII CHEMICZNEJ W POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ
 
Protoplaści wydziału
Prof. dr inż. Mieczysław Serwiński
dyrektor Instytutu Inżynierii Chemicznej na prawach wydziału
Prof. dr hab. inż. Henryk Błasiński
dziekan wydziału (1969-1992)  i wicedyrektor Instytutu Inż. Chem.
 
 
Kolejni dziekani Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
 Od lewej:  Prof. dr  hab. inż. Zdzisław Kembłowski (1992-1993), Prof. dr hab. inż. Czesław Strumiłło (1993-1999), Prof. dr hab. inż. Andrzej Heim (2000-2005), Prof. dr hab. inż. Stanisław. Ledakowicz (od 2005-2012), Prof. dr hab. inż. Ireneusz Zbiciński (2012-2016), Dr hab. inż. Piotr Kazimierski, prof. PŁ (od 2016)
 
 • V 1945 - Powstanie Politechniki Łódzkiej z trzema wydziałami: 1. mechanicznym, 2. elektrycznym, 3. chemicznym z oddziałem włókienniczym. Na Wydziale Chemicznym powstaje Katedra Maszynoznawstwa (od 1957 r. Katedra Aparatury Przemysłu Chemicznego). Katedra zajmowała 200 m w gmachu Wydz. Chemicznego. Kierownikiem katedry w latach 1947-1952 był prof. M. Serwiński. W latach 1952-1957 katedrą kierowali: prof. Jan Szmelter i prof. Jerzy Jędrzejowski. Od 1957 r., do zmian organizacyjnych w roku 1970, kierownikiem Katedry był prof. Henryk Błasiński.
 • IX 1950 - Utworzenie na PŁ Wydziału Chemii Spożywczej (dzisiaj Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności) a na nim Katedry Inżynierii i Aparatury Chemicznej (od 1957 r. Katedry Inżynierii Chemicznej). Kierownikiem katedry od 1950 r. był  prof. M. Serwiński.
 • 1958/59 - Katedra Inżynierii Chemicznej przeniosła się z budynku Wydziału Chemicznego do pawilonu Wydziału Włókienniczego, gdzie zajmowała lokal o powierzchni 500 m2 w skrzydle B na parterze i na 3 piętrze. Powstało tu pierwsze laboratorium dydaktyczne z procesów podstawowych, działające do 1974 roku.
 • IX 1961 - Pierwsze w Łodzi kolokwium habilitacyjne w zakresie inżynierii chemicznej, kolokwium dr. H. Błasińkiego (Rada Wydziału Chemicznego PŁ).
 • XII 1967 - Oddanie do użytku tzw. pawilonu garbarstwa a w nim 440 m2 użytkowej powierzchni laboratoryjno-audytoryjno-biurowej oraz 250 m2 hali technologicznej dla potrzeb Katedry Aparatury Przemysłu Chemicznego.
 • IX 1968 - Organizacja przez dwie katedry V Ogólnopolskiej Konferencji Inżynierii Chemicznej (w Arturówku).
 • V 1968 - Wybór prof. M. Serwińskiego na Rektora PŁ.
 • IX 1970 - Powstanie Instytutu Inżynierii Chemicznej na prawach wydziału. -  Po wprowadzeniu nowej struktury organizacyjnej uczelni, Katedra Inżynierii Chemicznej Wydziału Chemii Spożywczej, kierowana przez prof. M. Serwińskiego, połączona została z Katedrą Aparatury Przemysłu Chemicznego z Wydziału Chemicznego, kierowaną przez prof. Henryka Błasińskiego, w jeden instytut - Instytut  Inżynierii Chemicznej. Uzyskał on status instytutu na prawach wydziału (rekrutacja studentów była już od 1969 r.). Dyrektorem Instytutu Inżynierii Chemicznej (od 1988 r. Instytutu Inżynierii Chemicznej i Procesowej) został prof. M. Serwiński. Profesor H. Błasiński przyjął obowiązki wicedyrektora i dziekana.
 • XII 1972 - Zakończono budowę pawilonu inżynierii chemicznej przy ul. Wólczańskiej 175, składającego się z 2500 m2 użytkowej powierzchni laboratoryjno-audytoryjno-biurowej oraz hali technologicznej o powierzchni 1600 m2. Pawilon był w projekcie inwestycji rozbudowy bazy lokalowej wydziału Chemii Spożywczej. Fundusze na ten cel przekazało Ministerstwo Przemysłu Rolnego i Skupu.
 • X 1975 - Powstanie Studium Doktoranckiego na Wydziale Inżynierii Chemicznej. Kierownikiem studium został ówczesny docent dr hab. inż. Stanisław  Michałowski.
 • 1976 - Rada Naukowa Instytutu Inżynierii Chemicznej uzyskała prawo przeprowadzania przewodów doktorskich i nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie  inżynieria chemiczna.
 • V 1977 - Nadanie prof. M. Serwińskiemu doktoratu h.c. Uniwersytetu Strathclyde w Glasgow, Wielka Brytania.
 • IX 1980 - Organizacja X Ogólnopolskiej Konferencji Inżynierii Chemicznej w Łodzi.
 • V 1987 - Wybór prof. C. Strumiłło na Rektora PŁ.
 • V 1987 - Nadanie doktoratu honoris causa PŁ Johnowi S, Richardsonowi z University College of Swansea, Walia, Wielka Brytania (promotor - prof. Z. Kembłowski).
 • IV 1988 - Międzynarodowa Sesja Naukowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin prof. dr inż. M. Serwińskiego.
 • IV 1989 - Nadanie prof. C. Strumiłło doktoratu honoris causa Uniwersytetu Strathclyde w Glasgow, Wielka Brytania.
 • IV 1989 - Wybór prof. C. Strumiłło na członka korespondenta PAN.
 • VI 1990 - Zorganizowanie Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Research and Teaching of Chemical and Process Engineering”.
 • V 1991 - Z inicjatywy ówczesnego prodziekana ds. studenckich, prof. W. Kamińskiego, zorganizowane zostało I Seminarium Studenckie „Problemy Ochrony Środowiska”. Organizatorem seminarium była dr inż. E. Mitura.
 • 1991/1992 - Uruchomiony został drugi kierunek kształcenia na wydziale: inżynieria środowiska.
 • 1991/1992 - Rozpoczęto kształcenie (wspólnie z Wydziałem Chemii Spożywczej i Biotechnologii) na dwuletnim pomaturalnym colleg’u o profilu przetwórstwo żywności.
 • II 1992 - Powołanie Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. Pierwszym dziekanem wydziału został prof. Z. Kembłowski.
 • 1992/1993  - Rozpoczął działanie drugi pomaturalny college o profilu przetwórstwo papiernicze.
 • 1992/1993 - Z inicjatywy ówczesnego prodziekana ds. studenckich prof. W. Kamińskiego został skomputeryzowany dziekanat wydziału.
 • 1993-1996 - Prof. Strumiłło został przewodniczącym Zespołu Chemii, Technologii Chemicznej i Inżynierii Chemicznej, przewodniczącym badań Stosowanych, a także wiceprzewodniczącym Komitetu badań Naukowych (KBN).
 • IV 1993 - Utworzenie Centrum Szkoleniowego Ochrony Środowiska w Katedrze Podstaw Ochrony Środowiska. Przydzielenie Wydziałowi Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska budynku przy ul. Wólczańskiej 215 z przeznaczeniem dla tego Centrum.
 • VI 1993 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Advances in Research and Teaching of Process and Environmental Engineering”.
 • XI 1994 - Powstaje Studium Podyplomowe Ochrony Środowiska. Organizowali Studium: dr inż. Barbara Kozłowska i mgr inż. Anna Aulak. Obecnie kierownikiem jest dr hab.inż. Jerzy Skrzypski, prof. PŁ.
 • V 1995 - Nadanie doktoratu honoris causa PŁ Sir Gordonowi Beveridge, University of Strathclyde w Glasgow i Queen’s University w Belfaście (promotor - prof. C. Strumiłło).
 • VI 1995 – Zmarł prof. dr hab. inż. Henryk Błasiński.
 • XI 1995 - Otwarcie nowego pawilonu Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska w odrestaurowanej fabryce Schweikerta z pocz. XX w., ul. Wólczańska 215.
 
 
 • XI 1995 - Nadanie tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu Tianjin w Chinach prof. C. Strumiłło.
 • X 1995 Powstanie Katedry Procesów Cieplnych i Dyfuzyjnych – kierownik prof. C. Strumiłło, kierownikiem katedry Inżynierii Bioprocesowej został prof. S. Ledakowicz
 • XI 1995 - Nadanie doktoratu honoris causa PŁ prof. Mieczysławowi Serwińskiemu.
 • XII 1996 - Powstaje Studium Podyplomowe  „Bezpieczeństwo procesów Przemysłowych”. Kierownikiem Studium jest wtedy dr inż. A. Markowski.
 • VII/VIII 1996 - Katedra Procesów Cieplnych i Dyfuzyjnych organizuje w Krakowie X International Drying Symposium (IDS).
 • II 1997 - Powstanie, z inicjatywy prof. Z. Kembłowskiego, Polskiego Towarzystwa Reologii Technicznej.
 • III 1997 - Współudział w zrealizowaniu nowej inicjatywy znanej pod nazwą INCREASE - Polsko-Niemieckiej Sieci Instytutów działających w obszarze ochrony środowiska . Sieć otrzymała dofinansowanie z KBN i Ministerstwa Nauki i Technologii Niemiec (BMFT). Katedra Inżynierii Bioprocesowej podpisała bilateralną umowę o współpracy z Łużycką Akademią Nauk Przyrodniczych LANAKA e.V.
 • X 1997 - Powstanie Katedry Termodynamiki Procesowej. Kierownikiem katedry został prof. W. Kamiński.
 • 1998 - Powstaje Studium Doktoranckie „Inżynieria Chemiczna w Ochronie Środowiska”. Kierownikiem Studium zostaje dr hab. inż. C. Kuncewicz, prof. PŁ
 • VII 1999 - Umiera prof. dr inż. Mieczysław Serwiński -  twórca wydziału.
 • 1999 – Wydział uzyskuje  prawo nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria chemiczna.
 • I 2000 - Utworzenie Centrum Uniwersytetu Bałtyckiego w Polsce z siedzibą w Łodzi. Dyrektorem Centrum został prof. I. Zbicinski.
 • I 2000 - Nawiązanie w ramach polsko-francuskiego działania zintegrowanego Polonium 2000 współpracy między Katedrą Aparatury Procesowej i Laboratoria Génie chimique UMR 5503 CNRS/INPUT/UPS.
 • V 2000 - Nadanie prof. Czesławowi Strumiłło doktoratu honoris causa PŁ.
 • IX 2001 - Nadanie prof. C. Strumiłło doktoratu honoris causa University of West Hungary, Sopron, Węgry.
 •  XI 2001 - Powstaje Studium Podyplomowe: „Operacje Jednostkowe Inżynierii Chemicznej” ( w Puławach). Kierownikiem Studium został dr hab. inż. Jerzy Petera, prof. PŁ.
 •  2002 - Kierownikiem Katedry Inżynierii Chemicznej zostaje prof. dr hab. inż. M. Dziubiński.
 • 2002 - Wybór prof. C. Strumiłło na członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk.
 • II 2002 - Jubileusz X-lecia Wydziału. W programie m.in. odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej prof. Mieczysławowi Serwińskiemu, oraz jubileusz 70-lecia prof. Zdzisława Kembłowskiego. W godzinach popołudniowych odbyło się seminarium naukowe zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Reologii Technicznej, które powstało z inicjatywy Jubilata i którego prof. Z. Kembłowski był pierwszym przewodniczącym.
 • II 2002 - Nadanie doktoratu honoris causa prof. Rogerowi Keey z University of Canterbury w Christchurch (Nowa Zelandia, promotor - prof. C. Strumiłło).
 • V 2002 - Zespół Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej dokonał oceny warunków kształcenia na naszym wydziale w ramach kierunku: inżynieria chemiczna i procesowa. Ocena wypadła dla nas bardzo korzystnie. Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w uznaniu wysokiej jakości kształcenia, na wniosek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, uchwałą z dnia 28 czerwca 2002 r. udzieliła kierunkowi inżynieria chemiczna i procesowa prowadzonemu na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ akredytacji na okres 5 lat.
 • I 2003  - W Katedrze  Systemów Inżynierii Środowiska powstaje Zakład Bezpieczeństwa Procesowego i Ekologicznego. Kierownikiem Zakładu został dr inż. Adam Markowski.
 • II 2003 -  Odszedł na zawsze prof. dr hab. inż. Zdzisław Kembłowski,
 • IV 2003 - W końcu kwietnia mieliśmy na naszym Wydziale wizytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej, która oceniała jakość kształcenia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa. Ocena Komisji była dla nas pochlebna i w rezultacie Prezydium PKA podjęło w dniu 10 lipca 2003 roku uchwałę o udzieleniu akredytacji temu kierunkowi studiów na naszym Wydziale na okres 5 lat.
 • 2003 - Wybór prof. C. Strumiłło na przewodniczącego Komitetu Naukowego Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN.
 • 2004 - Wydział uzyskał prawo do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska.
 • 2005 - Powstaje Studium Podyplomowe: „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy “. Kierownikiem Studium został dr inż. Grzegorz Wielgosiński.
 • XII 2006 -  W Katedrze Termodynamiki Procesowej powstaje Zakład Inżynierii Molekularnej. Kierownikiem Zakładu został prof. Jacek Tyczkowski.
 • XII 2006 - W Katedrze Termodynamiki Procesowej powstaje Zakład Modelowania Numerycznego. Kierownikiem Zakładu został dr hab. inż. Jerzy Petera, prof. PŁ.
 • 2006 - W nowej kategoryzacji jednostek naukowo-badawczych dokonanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (brane były pod uwagę długoletnie osiągnięcia Wydziału w dziedzinie dorobku naukowego, rozwoju kadry i współpracy z przemysłem (wdrożenia)) wydział zajął wysoką 8 pozycję w kraju a najwyższą w PŁ.
 • 2007/2008 - Uruchomiony został na wydziale nowy kierunek studiów: inżynieria bezpieczeństwa pracy, prowadzony przez 4 wydziały PŁ., a koordynatorem tego kierunku został dr hab. inż. Adam Markowski, prof. PŁ.
 • VI 2007 - Wybór prof. S. Ledakowicza na przewodniczącego Komitetu Naukowego Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN.
 • II 2007 - Jubileusz XV-lecia naszego wydziału. W programie m.in. odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej prof. H. Błasińskiemu.
 • 2008 - Po 1,5 roku zakończono prace związane z rewitalizacją budynku gospodarczego i zaadoptowaniem go na siedzibę Katedry Inżynierii Bioprocesowej. Uroczystego otwarcia dokonał Jego Magnificencja Rektor PŁ prof. dr hab. Jan Krysiński, budynek poświęcił Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Adam Lepa.
 • VI 2008 - Nadanie doktoratu honoris causa PŁ prof. Arunowi S. Mujumdarowi, National University of Singapore (promotor - prof. C. Strumiłło).
 • IX 2008 - Jubileusz 70-lecia urodzin prof. Andrzeja Heima połączony z XI Ogólnopolskim Seminarium „Mieszanie” , które organizowała Katedra Aparatury Procesowej.
 • 2009 -  Wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria środowiska.
 • 2009 - Uzyskanie akredytacji kierunku inżynieria środowiska.
 • V 2010 - Wydział zajął III miejsce w konkursie „Top lista Politechniki Łódzkiej, najważniejsze osiągnięcia pierwszej dekady XXI w.” w kategorii Nauka.
 • VI 2010 - Jubileusz 70-lecia prof. Romana Zarzyckiego.
 • 2010 - Powstaje Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy. Kierownikiem katedry został dr hab. inż. Adam Markowski, prof. PŁ.
 • 2VII 2011 – z inicjatywy prodziekana ds. studenckich dr inż. Teresy Jamróz pierwszy raz na wydziale odbyło się uroczyste Absolutorium dla Studentów V roku specjalizacji Inżynieria Środowiska.
 • 2013 - Z połączenia Katedry Procesów Cieplnych i Dyfuzyjnych kierowanej przez prof. dr. hab. inż. Ireneusza Zbicińskiego z Katedrą Systemów Ochrony Środowiska kierowaną przez dr hab. inż. Grzegorza Wielgosińskiego powstaje Katedra Inżynierii Środowiska. Kierownikiem Katedry jest prof. I. Zbiciński.
 • 2013 - Powstaje Katedra Inżynierii Molekularnej z Zakładu Inżynierii Molekularnej działającego w Katedrze Termodynamiki Procesowej. Kierownikiem Katedry został prof. dr hab. Jacek Tyczkowski.
 • XII 2013 – ruszyła „Budowa nowego budynku Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej”.Projekt realizowany  będzie w ramach Działania 13.1 priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Budynek umiejscowiony zostanie na rogu ulic Żwirki i Stefanowskiego w pobliżu gmachu Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lp. Nazwa pracodawcy Stanowisko Data
1 Bank Danych o Inżynierach Inżynier Projektu nr ref. 8396-16 2016-04-29
Nr ref.wew. Biura Karier PŁ BK-OP-00972-2016
 
Typ oferty praca
 
Stanowisko Inżynier Projektu nr ref. 8396-16
 
Branża - BIOTECHNOLOGIA/ TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI,
- INŻYNIERIA CHEMICZNA/FARMACEUTYKA/KOSMETYKA,
- SPOŻYWCZA,
 
 
Zakres obowiązków - tworzenie koncepcji i rozwiązań technicznych dla instalacji procesowych (ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki przem. spożywczego i chemii gospodarczej/kosmetycznego)
- analiza wykonywalności
- sporządzanie specyfikacji i dokumentacji technicznej
- praca koncepcyjna w środowisku CAD
- obliczenia wytrzymałościowe
- przygotowywanie dokumentacji
- inwentaryzacja prac z natury, sporządzanie przedmiarów robót oraz kalkulacji
- weryfikacja powierzonej dokumentacji projektowo wykonawczej
- zbieranie i konsultowanie ofert technicznych
- współpraca z działem elektrycznym i automatycznym
- koordynowanie wdrożenia
 
Pracodawca oferuje polska firma obecna na rynku od 14 lat, której jeden z profili działalności to kompleksowe instalacje technologiczne - rurowe, elektryczne i automatyka - dla przemysłu spożywczego, chemii gospodarczej, kosmetycznego, farmaceutycznego, przemysłu chemicznego ze szczególnym uwzględnieniem instalacji w standardzie ze stali kwasoodpornej.
 
   
Miejsce pracy:
   
Kraj POLSKA,
Województwo(a) MAZOWIECKIE,
Miejscowość Inżynier Projektu nr ref. 8396-16
   
Wymaganie odnośnie kandydata:
   
Doświadczenie 3 lata
 
Wymagana znajomość języków
język znajomość
- Angielski Dobra
 
Dodatkowe umiejętności - wykształcenie wyższe techniczne (inżynieria procesowa chemiczna, inżynieria spożywcza, pokrewne)
- min. 3 letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
- dobra znajomość obsługi komputera. Doświadczenie w obsłudze pakietu MS Office oraz środowiska Autocad 2D, Inventor 3D
- znajomość zagadnień związanych z dyrektywą ciśnieniową PED
- dobra znajomość języka angielskiego
- gotowość do pracy w biurze i podróżowania
- dobra organizacja czasu pracy, precyzja i ścisłość myślenia, wyobraźnia przestrzenna
- elastyczność, zaangażowanie, umiejętność współpracy
 
Preferowana forma studiów - I (studia inżynierskie stacjonarne dzienne),
- II (studia magisterskie stacjonarne dzienne),
- studia jednolite magistersko-inżynierskie stacjonarne dzienne,
- studia jednolite magisterskie stacjonarne dzienne,
- I (studia inżynierskie niestacjonarne zaoczne),
- II (studia magisterskie niestacjonarne zaoczne),
- studia jednolite magistersko-inżynierskie niestacjonarne zaoczne,
- I (studia inżynierskie niestacjonarne wieczorowe),
- II (studia magisterskie niestacjonarne wieczorowe),
- studia jednolite magistersko-inżynierskie niestacjonarne wieczorowe,
- studia jednolite magisterskie niestacjonarne wieczorowe,
 
Preferowane wydziały - WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I NAUKI O ŻYWNOŚCI,
- WYDZIAŁ CHEMICZNY,
 
Preferowane kierunki - BIOTECHNOLOGIA,
- CHEMIA,
- TECHNOLOGIA CHEMICZNA,
- TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA,
 
Dane kontaktowe:
   
Nazwa firmy/Pracodawcy Bank Danych o Inżynierach
Kraj POLSKA
Województwo MAZOWIECKIE
Miasto Warszawa
Adres Al. Jerozolimskie 133, lok. 42
Kod pocztowy 02-304
Opis firmy Firma specjalizująca się w rekrutacji kadry technicznej, serwis ogłoszeniowy i raporty płacowe.
   
Sposób aplikacji:
Zapraszamy do przesłania CV i listu motywacyjnego na adres: oferta8396@bdi.com.pl.
Więcej na stronie: www.bdi.com.pl/oferty/8588.
Data umieszczenia:
   
Oferta ważna od 28-04-2016 do 25-05-2016
2 TORRECID SA ODDZIAL W POLSCE TECHNIK LABORATORYJNY 2016-04-29
Nr ref.wew. Biura Karier PŁ BK-OP-00962-2016
 
Typ oferty praca
 
Stanowisko TECHNIK LABORATORYJNY
 
Branża - INŻYNIERIA CHEMICZNA/FARMACEUTYKA/KOSMETYKA,
 
 
Zakres obowiązków Praca osoby na w/w stanowisku podzielona jest na pracę w laboratorium (kreatywne tworzenie kompozycji dostosowanych do wymagań klienta, przygotowywanie próbek szkliw, angob, surowców oraz pigmentów itd.) oraz przygotowywanie i kontrola farb ceramicznych.


Wymagania:
 znajomość języka angielskiego
 prawo jazdy kat. B
 bardzo dobre umiejętności interpersonalne
 dobra organizacja pracy
 wysoki poziom kultury osobistej
 dynamika w działaniu oraz dyspozycyjność
 
Pracodawca oferuje Oferujemy:
ciekawą prace w młodym, międzynarodowym zespole, w prężnie rozwijającej się renomowanej firmie w branży ceramicznej
możliwość rozwoju zawodowego
możliwość wdrażania własnych pomysłów
miłą atmosferę pracy
zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
niezbędne narzędzia pracy
 
   
Miejsce pracy:
   
Kraj POLSKA,
Województwo(a) ŁÓDZKIE,
Miejscowość TOMASZÓW MAZOWIECKI
   
Wymaganie odnośnie kandydata:
   
Wymagana znajomość języków
język znajomość
- Angielski Bardzo dobra
 
Preferowana forma studiów - I (studia inżynierskie stacjonarne dzienne),
 
Preferowane wydziały - WYDZIAŁ CHEMICZNY,
 
Preferowane kierunki - CHEMIA,
 
Dane kontaktowe:
   
Nazwa firmy/Pracodawcy TORRECID SA ODDZIAŁ W POLSCE
Kraj POLSKA
Województwo ŁÓDZKIE
Miasto TOMASZÓW MAZOWIECKI
Adres LEGIONÓW 3
Kod pocztowy 97-200
   
Sposób aplikacji:
Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV na adres:
aneta.dworak@torrecid.com
Data umieszczenia:
   
Oferta ważna od 27-04-2016 do 31-05-2016
3 TORRECID SA ODDZIAL W POLSCE DORADCA TECHNICZNO HANDLOWY 2016-04-29
Nr ref.wew. Biura Karier PŁ BK-OP-00963-2016
 
Typ oferty praca
 
Stanowisko DORADCA TECHNICZNO HANDLOWY
 
Branża - INŻYNIERIA CHEMICZNA/FARMACEUTYKA/KOSMETYKA,
 
 
Zakres obowiązków TORRECID S.A.
z siedzibą w Czechach-Roudnice nad Labem ( 50 km od Pragi) poszukuje kandydatów na stanowisko:

DORADCA TECHNICZNO-HANDLOWY
Praca osoby na w/w stanowisku podzielona jest na pracę w laboratorium (kreatywne tworzenie kompozycji dostosowanych do wymagań klienta) oraz na budowaniu i utrzymywaniu długotrwałych relacji z klientem. Osoba na w/w stanowisku będzie odpowiedzialna również za utrzymywanie kontaktów z klientami oraz doradztwo techniczne w zakresie doboru produktów i usług, prezentacje innowacyjnych produktów naszej firmy, ofertowanie oraz negocjacje handlowe.

Wymagania:
znajomość języka angielskiego
prawo jazdy kat. B
bardzo dobre umiejętności interpersonalne
umiejętności prezentacji i negocjacji
dobra organizacja pracy
wysoki poziom kultury osobistej
dynamika w działaniu oraz dyspozycyjność
 
Pracodawca oferuje Oferujemy:
ciekawą prace w młodym, międzynarodowym zespole, w prężnie rozwijającej się renomowanej firmie w branży ceramicznej
możliwość rozwoju zawodowego
możliwość wdrażania własnych pomysłów
miłą atmosferę pracy
zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
niezbędne narzędzia pracy
 
   
Miejsce pracy:
   
Kraj POLSKA,
Województwo(a) ŁÓDZKIE,
Miejscowość TOMASZÓW MAZOWIECKI
   
Wymaganie odnośnie kandydata:
   
Wymagana znajomość języków
język znajomość
- Angielski Bardzo dobra
 
Preferowana forma studiów - I (studia inżynierskie stacjonarne dzienne),
 
Preferowane wydziały - WYDZIAŁ CHEMICZNY,
 
Preferowane kierunki - CHEMIA,
 
Dane kontaktowe:
   
Nazwa firmy/Pracodawcy TORRECID SA ODDZIAL W POLSCE
Kraj POLSKA
Województwo ŁÓDZKIE
Miasto TOMASZÓW MAZOWIECKI
Adres LEGIONÓW 3
Kod pocztowy 97-200
   
Sposób aplikacji:
Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV na adres:
aneta.dworak@torrecid.com
Data umieszczenia:
   
Oferta ważna od 27-04-2016 do 31-05-2016
4 Bank Danych o Inżynierach Inżynier Budowy, nr ref. 8390-16 2016-04-29
Nr ref.wew. Biura Karier PŁ BK-OP-00967-2016
 
Typ oferty praca
 
Stanowisko Inżynier Budowy, nr ref. 8390-16
 
Branża - BIOTECHNOLOGIA/ TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI,
- INŻYNIERIA CHEMICZNA/FARMACEUTYKA/KOSMETYKA,
- SPOŻYWCZA,
 
 
Zakres obowiązków - nadzór/koordynowanie projektów inwestycyjnych podczas wdrożenia, uruchomienia
- nadzór/koordynowanie prac podwykonawców realizujących projekt
- inwentaryzacja prac z natury, sporządzanie przedmiarów robót oraz ofert
- sporządzanie i przechowywanie dokumentów budowy
- wykonywanie dokumentacji technicznej w tym:
- wykonywanie, aktualizacja rysunków PID, schematów, layout, itp.
- wykonywanie dokumentacji powykonawczej as-build
- wydawanie/zarządzanie dokumentacją wykonawczą/projektową
- kontrola projektowa, jakościowa zgodności wykonywanej instalacji z posiadana dokumentacją
- kontrola terminowości i jakości wykonywanych prac
- współpraca w zakresie realizowanych projektów z innymi działami Firmy
 
Pracodawca oferuje - stabilną pracę w rozwijającej się firmie
- wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę
- auto służbowe

Wymiar zatrudnienia - pełny etat
Rodzaj umowy - umowa o pracę
Wyjazdy - częste wyjazdy
 
   
Miejsce pracy:
   
Kraj POLSKA,
Województwo(a) MAZOWIECKIE,
Miejscowość Warszawa
   
Wymaganie odnośnie kandydata:
   
Doświadczenie 2 lata
 
Wymagana znajomość języków
język znajomość
- Angielski Dobra
 
Dodatkowe umiejętności - wykształcenie wyższe min. inżynieryjne techniczne (inżynieria procesowa chemiczna, inżynieria spożywcza, pokrewne)
- doświadczenie w kierowaniu projektami instalacyjnymi
- wymagane min. 2 letnie doświadczenie w nadzorze prac przy instalacjach technologicznych, rurociągach kwasoodpornych (referencje - dodatkowym atutem)
- znajomość podstaw elektryki, automatyki będzie dodatkowym atutem
- doświadczenie w zarządzaniu pracownikami
- dobra organizacja czasu pracy, precyzja i ścisłość myślenia, wyobraźnia przestrzenna
- dobra znajomość obsługi komputera. Doświadczenie w obsłudze pakietu MS Office oraz Autocad
- minimum komunikatywna znajomość języka angielskiego
- gotowość do pracy w terenie, na obiekcie/budowie
 
Preferowana forma studiów - II (studia magisterskie stacjonarne dzienne),
- studia jednolite magistersko-inżynierskie stacjonarne dzienne,
- studia jednolite magisterskie stacjonarne dzienne,
- II (studia magisterskie niestacjonarne zaoczne),
- studia jednolite magistersko-inżynierskie niestacjonarne zaoczne,
- studia jednolite magisterskie niestacjonarne zaoczne,
- I (studia inżynierskie niestacjonarne wieczorowe),
- studia jednolite magistersko-inżynierskie niestacjonarne wieczorowe,
- studia jednolite magisterskie niestacjonarne wieczorowe,
 
Preferowane kierunki - INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA,
- TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA,
 
Dane kontaktowe:
   
Nazwa firmy/Pracodawcy Bank Danych o Inżynierach
Kraj POLSKA
Województwo MAZOWIECKIE
Miasto Warszawa
Adres Al. Jerozolimskie 133, lok. 42
Kod pocztowy 02-304
Opis firmy Firma specjalizująca się w rekrutacji kadry technicznej, serwis ogłoszeniowy i raporty płacowe.
   
Sposób aplikacji:
Zapraszamy do przesłania CV i listu motywacyjnego na adres: oferta8390@bdi.com.pl. Więcej na stronie: www.bdi.com.pl/oferty/8582.


Więcej ofert pracy dla inżynierów na stronie www.bdi.com.pl
Data umieszczenia:
   
Oferta ważna od 27-04-2016 do 23-05-2016
5 Air Technika Sp. z o.o. SKA Pracownik biurowy w branży sanitarnejw 2016-04-29
Nr ref.wew. Biura Karier PŁ BK-OP-00948-2016
 
Typ oferty praca
 
Stanowisko Pracownik biurowy w branży sanitarnejw
 
Branża - INŻYNIERA ŚRODOWISKA,
 
 
Zakres obowiązków Obowiązki: - koordynacja prac wykonawczych i serwisowych - kontakt z kontrahentami - ofertowanie - opracowywanie zapytań i zamówień - udział w pracach projektowych - prace biurowe
 
Pracodawca oferuje - umowa o pracę
- zatrudnienie w stabilnej i rozwijającej się firmie
- możliwość rozwoju zawodowego
- pracę w przyjaznej atmosferze
- wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i doświadczenia
 
   
Miejsce pracy:
   
Kraj POLSKA,
Województwo(a) ŁÓDZKIE,
Miejscowość Łódź
   
Wymaganie odnośnie kandydata:
   
Wymagane umiejętności
umiejętność poziom
- AutoCAD2D: Podstawowy
- MS Office: Podstawowy
- MS Windows: Podstawowy
- Prawo jazdy:  
- Znajomość rysunku technicznego: Podstawowy
- Umiejętność pracy w zespole:  
- Sumienność:  
- Komunikatywność:  
- Rzetelność:  
 
Wymagana znajomość języków
język znajomość
- Angielski Dobra
 
Dodatkowe umiejętności Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
 
Preferowana forma studiów dowolna
 
Preferowane wydziały - WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA,
- WYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA,
 
Preferowane kierunki - INŻYNIERIA ŚRODOWISKA,
 
Dane kontaktowe:
   
Nazwa firmy/Pracodawcy Air Technika Sp. z o.o.SKA
Kraj POLSKA
Województwo ŁÓDZKIE
Miasto Łódź
   
Sposób aplikacji:
Proszę o przesłanie CV na adres: biuro.lodz@airtechnika.pl
Data umieszczenia:
   
Oferta ważna od 26-04-2016 do 31-05-2016
6 Paso-Trading Sp. z o.o. Asystent ds. dokumentacji technicznej 2016-04-29
Nr ref.wew. Biura Karier PŁ BK-OP-00881-2016
 
Typ oferty praca
 
Stanowisko Asystent ds. dokumentacji technicznej
 
Branża - INŻYNIERIA CHEMICZNA/FARMACEUTYKA/KOSMETYKA,
 
 
Zakres obowiązków Opracowywanie i aktualizacja dokumentacji technicznej wyrobów medycznych Przygotowywanie dokumentacji rejestrowej Udział w modelowaniu procesów zachodzących w funkcjonującym w firmie Systemie ZJ
 
Pracodawca oferuje Pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku farmaceutycznym
Stabilną i interesującą pracę w młodym zespole
Atrakcyjne wynagrodzenie
Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 
   
Miejsce pracy:
   
Kraj POLSKA,
Województwo(a) ŁÓDZKIE,
Miejscowość Pabianice
   
Wymaganie odnośnie kandydata:
   
Doświadczenie 1 rok
 
Wymagane umiejętności
umiejętność poziom
- MS Office: Średniozaawansowany
- Znajomość norm ISO: Średniozaawansowany
- Umiejętność pracy w zespole:  
- Sumienność:  
- Dokładność:  
- Kreatywność:  
- Umiejętność radzenia sobie ze stresem:  
- Umiejętność pracy pod presją czasu:  
- Umiejętność organizacji własnej pracy:  
- Asertywność:  
- Rzetelność:  
 
Wymagana znajomość języków
język znajomość
- Angielski Dobra
 
Dodatkowe umiejętności Wykształcenie średnie mile widziane wyższe o kierunku zarządzanie jakością lub pokrewne
Minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku
Znajomość przepisów prawnych dotyczących wyrobów medycznych (przepisy krajowe i europejskie)
Umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną wyrobów med.
Podstawowa znajomość wymagań związanych z Systemem Zarządzania Jakością, mile widziane wg ISO 9001; ISO 13485
Znajomość j. angielskiego w stopniu dobrym
Umiejętność organizacji pracy własnej
 
Dane kontaktowe:
   
Nazwa firmy/Pracodawcy Paso-Trading Sp. z o.o.
Kraj POLSKA
Województwo ŁÓDZKIE
Miasto Pabianice
Kod pocztowy 95-200
Telefon 795775220
Email praca@paso-trading.pl
   
Sposób aplikacji:
Aplikacje prosimy przesyłać na adres mailowy praca@paso-trading.pl nr tel. 795 775 220
Data umieszczenia:
   
Oferta ważna od 18-04-2016 do 18-05-2016
7 Eco-therm Sp. z o.o KIEROWNIK ROBÓT 2016-04-29
Nr ref.wew. Biura Karier PŁ BK-OP-00836-2016
 
Typ oferty praca
 
Stanowisko KIEROWNIK ROBÓT
 
Branża - INŻYNIERA ŚRODOWISKA,
 
 
 
   
Miejsce pracy:
   
Kraj POLSKA,
Województwo(a) ŁÓDZKIE,
Miejscowość ŁOWICZ
   
Dane kontaktowe:
   
Nazwa firmy/Pracodawcy Eco-therm Sp. z o.o.
Kraj POLSKA
Województwo ŁÓDZKIE
Miasto ŁOWICZ
Adres ul. Jana Pawła II 177/179
Kod pocztowy 99-400
Email aszewczyk@ecotherm.com.pl
   
Sposób aplikacji:
CV prosimy przesyłać na email
Data umieszczenia:
   
Oferta ważna od 12-04-2016 do 30-04-2016
8 ECO-THERM Sp. z o.o. KOSZTORYSANT praca w Łowiczu 2016-04-29
Nr ref.wew. Biura Karier PŁ BK-OP-00837-2016
 
Typ oferty praca
 
Stanowisko KOSZTORYSANT praca w Łowiczu
 
Branża - INŻYNIERA ŚRODOWISKA,
 
 
 
   
Miejsce pracy:
   
Kraj POLSKA,
Województwo(a) ŁÓDZKIE,
Miejscowość ŁOWICZ
   
Wymaganie odnośnie kandydata:
   
Preferowane wydziały - WYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA,
 
Dane kontaktowe:
   
Nazwa firmy/Pracodawcy Eco-therm Sp. z o.o.
Kraj POLSKA
Województwo ŁÓDZKIE
Miasto ŁOWICZ
Adres UL.Jana Pawła II 177/179
Kod pocztowy 99-400
Email aszewczyk@ecotherm.com.pl
   
Sposób aplikacji:
CV prosimy przesyłać na emaila
Data umieszczenia:
   
Oferta ważna od 12-04-2016 do 30-04-2016
9 Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o Młodszy inżynier procesu 2015-05-13
Informacje podstawowe:
   
Nr ref.wew. Biura Karier PŁ BK-OP-01421-2015
 
Typ oferty praca
 
Stanowisko Młodszy inżynier procesu
 
Branża - INŻYNIERIA CHEMICZNA/FARMACEUTYKA/KOSMETYKA,
 
 
Pracodawca oferuje •stabilną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie będącej częścią międzynarodowej korporacji,
•możliwość poszerzania wiedzy i rozwoju zawodowego,
•atrakcyjny pakiet socjalny (m.in. prywatną opiekę medyczną),
•umowę o pracę na pełny etat,
•bardzo dobrą atmosferę pracy.
 
   
Miejsce pracy:
   
Kraj POLSKA,
Województwo(a) ŁÓDZKIE,
Miejscowość Kutno
   
Wymaganie odnośnie kandydata:
   
Wymagane umiejętności
umiejętność poziom
- MS Office: Średniozaawansowany
- Prawo jazdy:  
- Umiejętność pracy w zespole:  
- Sumienność:  
- Umiejętność pracy pod presją czasu:  
- Otwartość:  
 
Wymagana znajomość języków
język znajomość
- Angielski Dobra
 
Dodatkowe umiejętności Mile widziana znajomość programu SAP
 
Dane kontaktowe:
   
Nazwa firmy/Pracodawcy Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
Kraj POLSKA
Województwo ŁÓDZKIE
Miasto Kutno
Adres ul. Sienkiewicza 25
Kod pocztowy 99-300
Osoba kontaktowa Katarzyna Kubiak
Email katarzyna.kubiak@fresenius-kabi.com
   
Sposób aplikacji:
mailowo
Data umieszczenia:
   
Oferta ważna od 11-05-2015 do 09-06-2015
10 Konstak Sp. z o.o. inżynier budowy, kierownik montażu 2015-05-13
Nr ref.wew. Biura Karier PŁ BK-OP-01381-2015
 
Typ oferty praca
 
Stanowisko inżynier budowy, kierownik montażu
 
Branża - ARCHITEKTURA/BUDOWNICTWO/INŻYNIERIA WODNO-LĄDOWA,
- ENERGETYKA,
- INŻYNIERA ŚRODOWISKA,
- METALOWA,
 
 
Zakres obowiązków Nadzór nad montażem konstrukcji oraz linii technologicznych na obiektach przemysłowych.
 
Pracodawca oferuje Umowa o pracę, w przypadku delegacji dojazd i zakwaterowanie.
 
   
Miejsce pracy:
   
Kraj POLSKA,
Województwo(a) ŁÓDZKIE,
Miejscowość 97-371 Wola Krzysztoporska, Mzurki 42
   
Wymaganie odnośnie kandydata:
   
Wymagana znajomość języków
język znajomość
- Angielski Podstawowa
 
Dodatkowe umiejętności Znajomość programu AutoCad, MS Office, Norma Pro
Znajomość rysunku technicznego, umiejętność kierowani grupą pracowników
Terminowość, punktualność, sumienność
 
Preferowane wydziały - WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA,
- WYDZIAŁ MECHANICZNY,
 
Preferowane kierunki - BUDOWNICTWO,
- ENERGETYKA,
- INŻYNIERIA MATERIAŁOWA,
- INŻYNIERIA ŚRODOWISKA,
- MECHANIKA I BUDOWA MASZYN,

Dane kontaktowe:
   
Nazwa firmy/Pracodawcy Konstak Sp. z o.o.
Kraj POLSKA
Województwo ŁÓDZKIE
Miasto Mzurki
Adres 97-371 Wola Krzysztoporska, Mzurki 42
Kod pocztowy 97-371
Osoba kontaktowa Dariusz Dzieja
Telefon +48 447320051
Email d.dzieja@konstak.pl
Opis firmy Firma Konstak Sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji i montażu:
- Konstrukcji stalowych pod budowy hal stalowych produkcyjnych i magazynowych
- linii technologicznych
- rurociągów
- urządzeń technologicznych
- zbiorników ciśnieniowych i silosów
- aparatury procesowej
   
Sposób aplikacji:
Email
Data umieszczenia:
   
Oferta ważna od 07-05-2015 do 30-05-2015
1 | 2 | 3 | 4

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

KALENDARZ


p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17
18
19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
p w ś c p s n
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12
13
14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18
19
20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
p w ś c p s n
1 2
3 4 5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25
26
27 28 29 30
p w ś c p s n
1 2
3
4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16
17
18 19
20 21
22
23 24
25
26
27 28 29
30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7
8
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14
15
16
17 18 19 20
21 22 23 24 25
26
27
28 29 30
p w ś c p s n
1 2
3
4
5 6
7
8 9
10
11
12 13 14 15 16
17 18 19
20
21 22 23
24
25
26
27
28
29 30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4
5
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19
20
21 22 23 24 25
26
27
28
29 30
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
14 15 16 17 18 19
20
21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24
25
26 27 28 29
30 31
p w ś c p s n
1 2 3
4
5
6
7
8 9 10
11 12 13
14
15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
p w ś c p s n
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11 12 13
14 15 16 17
18
19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
22
23 24 25 26 27 28 29
30
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12
13 14
15
16 17 18
19 20 21 22 23 24
25
26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6
7
8 9 10 11 12 13
14
15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
p w ś c p s n
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12
13
14
15 16
17
18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
p w ś c p s n
1 2 3
4 5 6 7
8
9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21
22
23 24 25 26
27 28 29 30
p w ś c p s n
1
2 3 4
5
6 7 8
9
10 11 12 13 14 15
16 17 18 19
20
21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16
17 18 19 20 21 22
23 24 25
26
27 28
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20
21
22 23 24 25
26
27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17
18
19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
p w ś c p s n
1 2
3
4
5
6
7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17
18
19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
p w ś c p s n
1
2
3 4 5
6
7 8 9 10 11 12
13
14
15
16
17 18 19
20 21 22
23
24 25 26
27
28
29 30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6 7
8
9
10
11 12 13 14
15
16
17 18 19 20 21
22
23
24
25
26 27 28
29
30
p w ś c p s n
1
2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2
3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24
25
26 27
28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10
11
12 13 14 15
16
17 18 19 20 21 22
23 24 25 26
27
28 29
30
p w ś c p s n
1 2 3 4
5
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22
23
24 25
26
27
28
29 30 31
p w ś c p s n
1
2
3 4 5 6
7 8 9 10
11
12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
29 30
p w ś c p s n
1 2
3
4 5
6
7
8 9
10 11 12 13
14
15 16
17
18
19 20
21
22 23
24
25 26 27 28 29 30
31
p w ś c p s n
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12
13
14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27
28
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16
17
18 19
20 21 22 23 24 25 26
27
28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2
3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
7 kwietnia 2016

Najlepsi z Najlepszych … czyli WIPOŚ PŁ

Wiemy, że brzmi to odrobinę nieskromnie, lecz tym razem chodzi o program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w którym, kolejny znakomity ...

więcej
23 lutego 2016

LabFactor otwarty! - dla wszystkich!

...zwłaszcza tych lubiących nowoczesne technologie, pokazy, doświadczenia, eksperymenty związane z wkraczaniem w erę zielonej gospodarki. Z myślą ...

więcej
1
2
3
19 kwietnia 2017

Godziny dziekańskie w dniu 26.04.2017r.

W związku z Akademickimi Targami Pracy Prodziekan ds. Studenckich dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, prof. PŁ  ogłasza w dniu 26.04.2017 r. ...

więcej
13 kwietnia 2017

Nagroda Crawforda

Zapraszamy do udziału w konkursie o nagrodę ufundowaną przez dr Ronalda Crawforda oraz jego żonę Evelyn. 

więcej
11 kwietnia 2017

Godziny dziekańskie 13.04.2017r.

W związku ze zbliżającymi się Świętami Prodziekan ds. Studenckich dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński , prof. PŁ ogłasza godziny dziekańskie w dniu ...

więcej
1
2
3

Galerie zdjęć

 • Wigilia 2015
 • Festiwal Nauki Techniki i Sztuki 2015
 • Projekt Monsul
 • Drzwi Otwarte w Lab Factor 5.02.2016 I edycja
 • Koła Naukowe
 • Jubileusz 85 lecia prof.Cz.Strumiłło
 • Konkurs Chemiczny 3 Wydziałów PŁ
 • Budynki
 • Kamień węgielny LabFactor
 • XXII OKIChiP Spała 5-9.09.2016
 • Seminarium Poprawa efektywności energetycznej w perspektywie do roku 2020