Strona główna
 • pl
 • en

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

A+ / A-

ORGANIZACJA  PRAKTYK  STUDENCKICH

 
Praktyki zawodowe dla studentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska odbywają się na podstawie „Regulaminu odbywania praktyk zawodowych przez studentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska ” (Uchwała nr 348/2/2013 Rady Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ z dn. 13.12.2013 r.)
 
1. Czas trwania praktyk i ramowe programy praktyk.

1.1. Minimalny czas trwania zawodowych praktyk studenckich dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia określony jest  w programach  właściwych dla danego  kierunku.
1.2. Ramowe programy praktyk studenckich, zgodne z minimami programowymi realizowanymi na I stopniu kształcenia (studia inżynierskie), określają załączniki do regulaminu praktyk obowiązującego na wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska:
•    Inżynieria Procesowa - załącznik 1
•    Inżynieria Środowiska* - załącznik 2
•    Inżynieria Biochemiczna - załącznik 11
•    Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy - załącznik 3
1.3. Minimalny czas trwania praktyk zawodowych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia, magisterskich, wynosi 2 tygodnie (10 dni roboczych). Ramowy program praktyk dla kierunku Inżynieria Procesowa określa załącznik 12 dla kierunku Inżynieria Środowiska - załącznik  13.

*Każdy student na podstawie ramowego programu praktyk zamieszczonego na stronie Wydziału przygotowuje indywidualny ramowy program praktyk , dostosowany do specyfiki przedsiębiorstwa, w którym praktyka będzie się odbywać. W przygotowanym dokumencie powinny być zamieszczone dane studenta i przedsiębiorstwa oraz pieczątka przedsiębiorstwa i podpis osoby odpowiedzialnej/opiekuna praktyk w przedsiębiorstwie

 
2. Studenci odbywający praktykę zawodową zobowiązani są do:
 
2.1. Zapoznania się z programem praktyki i jego sposobem jej realizacji w Zakładzie.
2.2. Uzgodnienie z Opiekunem Praktyk właściwym dla danego kierunku i stopnia studiów programu praktyk realizowanego w Zakładzie Pracy. Planowany program praktyk wymaga  akceptacji Opiekuna Praktyk.
2.3. Dostarczenia do Dziekanatu danych Zakładu Pracy koniecznych do Wypełnienia druku Porozumienia Uczelni z Zakładem Pracy o przeprowadzeniu praktyki - załącznik 4. Porozumienie podpisują Dziekan Wydziału i osoba upoważniona z Zakładu Pracy. Jeden egzemplarz pozostaje w Zakładzie Pracy, drugi należy dostarczyć do Dziekanatu lub Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk. Punk 2.3 dotyczy osób odbywających praktyki zgodnie z §2 pkt. 1.1 i §2 pkt. 1.3 Regulaminu odbywania praktyk.
2.4. Przedstawienia w Zakładzie Pracy dokumentów z numerem polisy następstw nieszczęśliwych wypadków NNW i odpowiedzialności cywilnej OC (ważne z dowodem wpłaty). Studenci, którzy ubezpieczyli się indywidualnie zobowiązani są do dostarczenia do Zakładu Pracy kserokopii karty ubezpieczeniowej lub umowy z ubezpieczycielem.
2.5. Zgłoszenia się w miejscu odbywania praktyki w wyznaczonym terminie. Dokonać rejestracji w systemie WIKAMP – przedmiot praktyki dla odpowiedniego kierunku i stopnia studiów przed przystąpieniem do odbywania praktyk.
2.6. Dostarczenia dokumentacji wymaganej do rozliczenia praktyk do Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk w terminie 14 dni od ich zakończenia.
 
3. Ostateczny termin zaliczenia praktyk studenckich upływa ostatniego dnia zajęć dydaktycznych semestru właściwego dla kierunku i stopnia studiów wg programu studiów. Praktyki zalicza Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk wpisem w wirtualnym indeksie. Zaliczenie praktyki (w formie zal.). Rozliczenie punktów ECTS zaliczanych do podstawy wydania dyplomu będzie dokonane w semestrze właściwym dla danego stopnia i kierunku studiów.

4. Koszty związane z odbywaniem praktyk ponoszą studenci. O dofinansowanie kosztów z tytułu odbywania praktyki mogą ubiegać się studenci korzystający ze stypendium socjalnego i odbywający praktykę powyżej 40 km od miejsca stałego zamieszkania. Studenci po odbyciu praktyki, składają w Dziekanacie podanie z dołączonym biletem dojazdu najtańszym środkiem lokomocji.
 
5. Dokumenty niezbędne do rozliczenia praktyki obowiązkowej studenckiej.

Forma praktyk / Dokumenty wymagane do zaliczenia praktyk

5.1. Porozumienie z uczelnią (praktyka odbywa się na podstawie porozumienia podpisanego z zakładem pracy  przez Wydział  lub na indywidualny wniosek studenta)     

• Porozumienie z Uczelnią w sprawie organizacji praktyk - załącznik 4
• Zaświadczenie o odbyciu praktyk - załącznik 5
• Zaświadczenie z zakładu pracy o odbyciu szkolenia BHP - załącznik 6
• Wypełniony dziennik praktyk - załącznik 7
• Sprawozdanie z praktyk - załącznik 8

5.2. Praca zarobkowa na zasadach umowy o pracę lub umowy zlecenia

• Zaświadczenie wystawione przez pracodawcę – nie umowa tylko zaświadczenie o zatrudnieniu
• Podanie o zaliczenie praktyki studenckiej na podstawie przebiegu pracy zawodowej z zakresem wykonywanych czynności potwierdzone przez pracodawcę -  załącznik 9

5.3. Staż    
 
• Zaświadczenie o odbyciu stażu - załącznik 10
• Sprawozdanie ze stażu - załącznik 8

5.4. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej

• Dokumenty rejestracyjne firmy (wpis do Ewidencji Działalności  Gospodarczej lub KRS)
• Podanie o zaliczenie praktyki studenckiej na podstawie przebiegu pracy zawodowej z zakresem wykonywanych czynności potwierdzone - załącznik 9
 
5.5. Praktyki zagraniczne w indywidualne     

• Jak w pkt. 5.1.

5.6. Wyjazdy w ramach wymiany zagranicznej, jedno lub wielodniowe wycieczki, obozy naukowe

• Potwierdzenie opiekuna wyjazdu o praktykach, ich formie i długości
• Plan praktyk
• Zaświadczenie o odbyciu praktyk - załącznik 5 – podpisuje Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk
 

WYKAZ  OPIEKUNÓW  PRAKTYK
 

OPIEKUNOWIE DYDAKTYCZNI PRAKTYK STUDENCKICH

dr inż. Krzysztof Ciesielski  - inżynieria procesowa
dr inż. Maria Troszkiewicz
- inżynieria środowiska
dr inż. Anna Antecka - inżynieria biochemiczna
mgr inż. Henryk Pawlak - inżynieria bezpieczeństwa pracy

Pliki do pobrania

KALENDARZ


p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13
14
15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25
26 27 28 29 30
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23
24
25 26
27
28
29 30 31
p w ś c p s n
1 2
3
4
5 6 7 8 9
10 11
12
13 14 15 16
17
18
19
20 21 22 23
24
25
26
27
28 29 30
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10
11
12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
p w ś c p s n
1 2 3
4 5 6
7
8 9 10
11 12
13
14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25
26 27 28 29 30
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21
22
23 24 25 26 27
28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10
11
12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13
14
15 16
17
18
19
20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13
14
15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6 7
8 9
10
11
12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
30 31
p w ś c p s n
1
2 3
4
5
6 7 8 9 10
11
12
13
14
15
16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7
8
9
10 11 12
13 14
15
16
17
18
19
20
21
22 23 24 25 26
27
28
29
30
p w ś c p s n
1
2 3 4 5
6
7 8
9 10
11
12 13 14 15
16 17
18
19
20
21 22
23
24
25
26 27 28 29
30
31
p w ś c p s n
1 2 3
4
5 6 7
8
9 10
11 12
13
14
15 16 17
18
19 20 21
22
23 24
25 26 27
28
29 30
p w ś c p s n
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19
20
21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8
9
10
11
12 13 14 15 16 17 18
19
20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6 7
8
9 10 11 12 13 14
15 16 17 18
19
20 21
22
23
24
25
26
27 28
29
30
31
p w ś c p s n
1 2
3 4 5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25
26
27
28
29 30
p w ś c p s n
1 2
3
4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16
17
18 19
20 21
22
23 24
25
26
27 28 29
30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7
8
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14
15
16
17 18 19 20
21 22 23 24 25
26
27
28 29 30
p w ś c p s n
1 2
3
4
5 6
7
8 9
10
11
12 13 14 15 16
17 18 19
20
21 22 23
24
25
26
27
28
29 30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4
5
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19
20
21 22 23 24 25
26
27
28
29 30
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
14 15 16 17 18 19
20
21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24
25
26 27 28 29
30 31
p w ś c p s n
1 2 3
4
5
6
7
8 9 10
11 12 13
14
15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
p w ś c p s n
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11 12 13
14 15 16 17
18
19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
22
23 24 25 26 27 28 29
30
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12
13 14
15
16 17 18
19 20 21 22 23 24
25
26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6
7
8 9 10 11 12 13
14
15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
p w ś c p s n
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12
13
14
15 16
17
18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
p w ś c p s n
1 2 3
4 5 6 7
8
9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21
22
23 24 25 26
27 28 29 30
p w ś c p s n
1
2 3 4
5
6 7 8
9
10 11 12 13 14 15
16 17 18 19
20
21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16
17 18 19 20 21 22
23 24 25
26
27 28
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20
21
22 23 24 25
26
27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17
18
19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
p w ś c p s n
1 2
3
4
5
6
7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17
18
19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
p w ś c p s n
1
2
3 4 5
6
7 8 9 10 11 12
13
14
15
16
17 18 19
20 21 22
23
24 25 26
27
28
29 30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6 7
8
9
10
11 12 13 14
15
16
17 18 19 20 21
22
23
24
25
26 27 28
29
30
p w ś c p s n
1
2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2
3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24
25
26 27
28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10
11
12 13 14 15
16
17 18 19 20 21 22
23 24 25 26
27
28 29
30
p w ś c p s n
1 2 3 4
5
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22
23
24 25
26
27
28
29 30 31
p w ś c p s n
1
2
3 4 5 6
7 8 9 10
11
12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
29 30
p w ś c p s n
1 2
3
4 5
6
7
8 9
10 11 12 13
14
15 16
17
18
19 20
21
22 23
24
25 26 27 28 29 30
31
p w ś c p s n
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12
13
14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27
28
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16
17
18 19
20 21 22 23 24 25 26
27
28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2
3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
27 października 2017

Bee care system podczas konkursu na Cyprze

105 drużyn, 35 krajów z całego świata, 1 wyspa czyli Grand Final konkursu ClimateLunachpad na Cyprze. W dniach 17-18 października Limassol ...

więcej
18 maja 2017

Laur Innowacji dla Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy

Międzywydziałowy kierunek studiów Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy otrzymał dwa prestiżowe odznaczenia Certyfikat „Studia z ...

więcej
1
2
3
19 listopada 2018

Godziny dziekańskie 20.11.2018r.

W związku z 8 edycją Mobility Week Prodziekan ds. Studenckich dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński , prof. PŁ ogłasza godziny dziekańskie w dniu ...

więcej
16 listopada 2018

Zespół projektu finansowanego przez NCN poszukuje kandydata na stanowisko stypendysty

Zespół projektu finansowanego przez NCN: "Nowe nanokatalityczne wypełnienia strukturalne do procesów uwodornienia ditlenku ...

więcej
14 listopada 2018

Odwołany dyżur Prodziekana ds. Studenckich w dniu 20.11.2018r.

Informujemy, że dyżur Prodziekana ds. Studenckich dr hab. Grzegorza Wielgosińskiego, prof. PŁ, w dniu 20.11.2018r. (wtorek) zostaje odwołany.

więcej
1
2
3

Galerie zdjęć

 • Jubileusz 85 lecia prof.Cz.Strumiłło
 • XXII OKIChiP Spała 5-9.09.2016
 • Wigilia 2015
 • Festiwal Nauki Techniki i Sztuki 2015
 • Konkurs Chemiczny 3 Wydziałów PŁ
 • Festyn Nauki 2018
 • Drzwi Otwarte w Lab Factor 5.02.2016 I edycja
 • Projekt Monsul
 • Seminarium Poprawa efektywności energetycznej w perspektywie do roku 2020
 • Koła Naukowe
 • Kamień węgielny LabFactor
 • Budynki