Strona główna
 • pl
 • en

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

A+ / A-

Zarządzenie Nr 16/2019

Rektora Politechniki Łódzkiej

z dnia 20 maja 2019 r.

w sprawie

Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz art. 76 ust. 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz 1668 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1.    Określam Procedurę antyplagiatową prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej stanowiącą Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

1. Procedura antyplagiatowa służy sprawdzeniu oryginalności pisemnych prac dyplomowych studentów, powstających w Politechnice Łódzkiej, z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, dalej JSA, o którym mowa w art. 351 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz 1668 z późn. zm.).

2. Procedura ma zastosowanie do wszystkich prac dyplomowych powstających w Politechnice Łódzkiej, z wyłączeniem prac zawierających informacje podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych, które nie podlegają sprawdzaniu w JSA. Prace objęte klauzulą poufności z powodu zawierania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa podlegają badaniu antyplagiatowemu przez system JSA. System JSA zapewnia ochronę poufności treści prac.

3. Oryginalność prac wyłączonych na mocy ust. 2  z obowiązku sprawdzenia przez JSA oceniana jest przez promotorów, z wykorzystaniem ich wiedzy i publicznie dostępnych materiałów porównawczych (publikacje, książki, prace dyplomowe, doktorskie itp.). W tym przypadku promotor przygotowuje Opinię dotyczącą oryginalności pracy, której wzór określa Załącznik nr 6 do Załącznika do niniejszego Zarządzenia.

4. Pozytywny wynik sprawdzenia i potwierdzenia oryginalności pracy dyplomowej przy zastosowaniu Procedury antyplagiatowej jest warunkiem dopuszczenia studenta Politechniki Łódzkiej do egzaminu dyplomowego, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ust. 2.

§ 3

Sprawdzenie oryginalności prac dyplomowych, które na dzień 31 maja 2019 r. zostały złożone zgodnie z warunkami określonymi w § 33 ust.3. Regulaminu studiów w Politechnice Łódzkiej określonego w Uchwale Nr 18/2015 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 23 września 2015 r. realizowane jest zgodnie z procedurą antyplagiatową określoną w Zarządzeniu Nr 5/2019 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej.

§ 4

1.    Wprowadzana niniejszym Zarządzeniem Procedura oparta jest na funkcjonalnościach Jednolitego Systemu Antyplagiatowego aktualnych na dzień wydania niniejszego zarządzenia. Modyfikacje systemu JSA wprowadzone po tym terminie przez Państwowy Instytut Badawczy OPI, jednostkę odpowiedzialną za funkcjonowanie JSA, mogą mieć wpływ na wybrane szczegóły Procedury. Informacje o aktualizacjach systemu JSA oraz materiały informacyjne i szkoleniowe dostępne są w Internecie pod adresem https://jsa.opi.org.pl.

2.    Zarządzenie wchodzi w życie 31 maja 2019 r. i dotyczy prac dyplomowych, które na dzień
31 maja 2019 r. nie zostały złożone zgodnie z warunkami określonymi w § 33 ust. 3. Regulaminu studiów w Politechnice Łódzkiej określonego w Uchwale Nr 18/2015 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 23 września 2015 r.

3.    Traci moc Zarządzenie Nr 5/2019 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 18 stycznia 2019 r.
w sprawie Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej.


Załącznik

do Zarządzenia Nr 16/2019

Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 20 maja 2019 r.

w sprawie Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych
w Politechnice Łódzkiej

 

 

Procedura

antyplagiatowa prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej

§ 1

1.    Niniejsza procedura określa zakresy czynności obowiązujących studentów i pracowników Politechniki Łódzkiej w zakresie sprawdzania oryginalności pisemnych prac dyplomowych
z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego JSA.

2.    Student przygotowuje do oceny i sprawdzenia pracę dyplomową w wersji wydrukowanej oraz
w wersji elektronicznej. Wersja elektroniczna pracy może składać się z kilku plików, przy czym rozmiar pojedynczego pliku nie może przekroczyć 15 MB a łączny rozmiar zestawu plików nie może przekroczyć 60 MB. Podlegająca sprawdzeniu przez system JSA elektroniczna wersja pracy musi być przygotowana w postaci nieskompresowanej w jednym z następujących formatów: *.doc; *.docx; *.rtf; *.txt; *.odt; *.pdf. Pliki zawierające treść podstawową elektronicznej wersji pracy muszą być jednoznacznie wyróżnione poprzez umieszczenie w ich nazwie frazy: „tresc_pracy”.

3.    Możliwe są dwa tryby sprawdzania oryginalności pracy z wykorzystaniem systemu JSA: tryb podstawowy i tryb rozszerzony. W obu trybach dane metryki pracy są wewnętrznie uzgadniane przez system. Tryby te wzajemnie się nie wykluczają i możliwe jest przeprowadzenie prób badania treści pracy z wykorzystaniem obu trybów, w dowolnej kolejności, z zastrzeżeniem, że badanie pracy nie zostało zamknięte poprzez akceptację raportu z badania, o której mowa w § 3 i § 4.Tryb podstawowy ograniczony jest do uproszczonej postaci przedstawienia wyników badania i wykorzystuje domyślne wartości parametrów i ustawień systemu. Tryb rozszerzony umożliwia wariantową analizę treści pracy, w której promotor może samodzielnie zmieniać parametry badania. Zalecane jest korzystanie z trybu podstawowego a w przypadku powstałych w wyniku analizy wyniku badania w trybie podstawowym wątpliwości co do oryginalności pracy lub podejrzeń o dokonanie manipulacji na tekście wskazane jest kontynuowanie badania w trybie rozszerzonym.

4.    Tryb podstawowy sprawdzania oryginalności pracy dyplomowej realizowany jest za pośrednictwem uczelnianego systemu informatycznego wspierającego proces dyplomowania, na który składają się aplikacje Panel promotora i Panel dyplomanta portalu VirTUL. Postępowanie w tym trybie określone jest w § 3.

Panel promotora, to aplikacja dostępna poprzez portal VirTUL w module Sprawy Pracownicze. Panel dyplomanta, to aplikacja dostępna poprzez portal VirTUL w module WebDziekanat.

5.    Tryb rozszerzony realizowany jest przez promotora poza uczelnianym systemem informatycznym, z wykorzystaniem z systemu JSA bezpośrednio tj. poprzez stronę WWW systemu JSA. Postępowanie w tym przypadku określone jest w § 4.

§ 2

1.    Student wykonuje czynności związane z pracą dyplomową poprzez aplikację Panel dyplomanta w portalu VirTUL. Dostęp do Panelu dyplomanta  student może uzyskać po otrzymaniu, na swój adres poczty elektronicznej w uczelnianym systemie poczty SPE wiadomości o zainicjowaniu procesu obsługi pracy dyplomowej w systemie informatycznym. Wiadomość przesłana studentowi zawiera link prowadzący do Panelu dyplomanta. Student może uzyskać dostęp do Panelu dyplomanta bezpośrednio, korzystając z otrzymanego pocztą linku, bądź poprzez moduł WebDziekanat w portalu VirTUL. Dostęp do Panelu dyplomanta jest chroniony przez Centralny System Uwierzytelnienia PŁ i student może być poproszony o uwierzytelnienie.

2.    Student składa promotorowi plik wydrukowanej pracy dyplomowej oraz składa promotorowi wydrukowane, wypełnione i podpisane przez siebie oświadczenia o treści określonej
w załącznikach nr 1, 2 i 3 do niniejszej Procedury. Formularze tych oświadczeń student pobiera w Panelu dyplomanta. W przypadku pracy zespołowej oświadczenia składają wszyscy członkowie zespołu. Złożenie oświadczeń jest obowiązkowe i niezbędne do zaakceptowania badania wykonanego przez system antyplagiatowy JSA, niezależnie od przyjętego przez promotora trybu korzystania z systemu JSA.

3.    Student wprowadza w Panelu dyplomanta przygotowane zgodnie z § 1 ust. 2 pliki elektronicznej wersji pracy.

4.    Promotor pracy dyplomowej jest zobowiązany do sprawdzenia jej oryginalności z wykorzystaniem systemu JSA i do przygotowania dokumentów, o których mowa w § 5 i § 6, najpóźniej w terminie
7 dni roboczych od dnia otrzymania pracy i oświadczeń, o których mowa w ust. 2 powyżej.

§ 3

1.    Sprawdzanie oryginalności pracy dyplomowej realizowane za pośrednictwem uczelnianego systemu informatycznego obejmuje czynności określone w ustępach 2-12 poniżej.

2.    Promotor wykonuje czynności związane z daną pracą dyplomową poprzez aplikację Panel promotora w portalu VirTUL. Dostęp do tej aplikacji  promotor może uzyskać bezpośrednio przez link, przesłany na adres poczty elektronicznej promotora w systemie SPE wraz z informacją o zainicjowaniu procesu obsługi danej pracy dyplomowej, bądź poprzez moduł Sprawy Pracownicze w portalu VirTUL. Dostęp do Panelu promotora jest chroniony przez Centralny System Uwierzytelnienia PŁ i promotor może być poproszony o uwierzytelnienie.

3.    Korzystanie z aplikacji Panel promotora a w szczególności przeprowadzenie przez promotora badania oryginalności pracy dyplomowej przez system JSA w ramach aplikacji Panel promotora nie wymaga od promotora uprzedniego założenia indywidualnego konta w systemie JSA.

4.    Promotor pracy, po sprawdzeniu w uczelnianym systemie informatycznym kompletności danych dotyczących pracy dyplomowej oraz faktu złożenia przez studenta wymaganych oświadczeń,
o których mowa w § 2 ust.2 i wprowadzenia przez studenta plików pracy spełniających wymagania określone w § 1 ust.2, uruchamia w ramach aplikacji wskazanej w ust.2 powyżej proces przesyłu plików zawierających treść podstawową elektronicznej wersji pracy do systemu JSA. Przesłanie pliku inicjuje badanie (pojedyncza próba badania) pracy w systemie JSA.

5.    Po wykonaniu próby badania promotor pracy dyplomowej dokonuje analizy wyniku pod kątem występowania w pracy nieuprawnionych zapożyczeń, a w szczególności ustala czy wskaźniki ogólne (suma wartości wskaźników dla wszystkich referencyjnych baz porównawczych) Procentowego Rozmiaru Podobieństwa – PRP nie przekraczają przyjętych poziomów tolerancji sygnalizowanych wyróżnieniem kolorem pomarańczowym (poziom ostrzegawczy) lub czerwonym (poziom alarmowy) dla każdego z czterech wariantów długości frazy.

6.    Dodatkowo promotor sprawdza czy nie próbowano ukryć obecności nieuprawnionych zapożyczeń w pracy przez manipulacje na tekście, analizując wskaźniki:

1) wykorzystania znaków specjalnych lub znaków spoza alfabetu tekstu pracy;

2) nierozpoznanych wyrazów;

3) liczby fragmentów innego stylu.

7.        Jeżeli z analizy ogólnych wyników badania, według kryteriów wskazanych w ust. 5 i 6 wynika, że praca wymaga dodatkowej oceny z punktu widzenia występowania niedopuszczalnych zapożyczeń lub manipulacji na tekście, wówczas promotor jest zobowiązany sprawdzić szczegółowe wyniki badania w treści pracy. Zalecane jest w tym przypadku kontynuowanie badania, w trybie rozszerzonym, który jest opisany w § 4.

8.        Po dokonaniu analizy wyniku próby badania promotor pracy dyplomowej podejmuje i wprowadza w Panelu promotora decyzję o akceptacji raportu, która oznacza zakończenie badania. W wyjątkowych i uzasadnionych wypadkach możliwe jest wykonanie dwóch dodatkowych prób badania po przesłaniu zmodyfikowanego uprzednio pliku pracy. W takim przypadku dalszej analizie, ocenie i akceptacji podlega wynik ostatniej próby badania. Fakt wielokrotnego przeprowadzenia prób badania wymaga wyjaśnienia ze strony promotora w treści Protokołu kontroli oryginalności pracy (załącznik nr 4 do niniejszej Procedury).

9.        Na podstawie analizy raportu z badania promotor podejmuje decyzję o uznaniu pracy dyplomowej za spełniającą wymogi oryginalności i dopuszczenia do egzaminu dyplomowego lub decyzję o uznaniu pracy za niespełniającą wymogów dopuszczenia do egzaminu dyplomowego z powodu zastrzeżeń co do oryginalności treści.

10.    W przypadku uznania pracy za oryginalną promotor pobiera Raport ogólny z badania w Panelu promotora, zapisuje go i wykonuje jego wydruk. We wskazanym miejscu na wydruku Raportu ogólnego promotor wskazuje uznanie pracy za spełniającą warunki dopuszczenia do obrony
a następnie przygotowuje Protokół kontroli oryginalności pracy wg wzoru określonego
w załączniku nr 4 do niniejszej Procedury.

11.    W przypadku wątpliwości co do oryginalności pracy promotor pobiera Raport ogólny z badania JSA, zapisuje go i wykonuje jego wydruk. We wskazanym miejscu na wydruku Raportu ogólnego promotor wskazuje uznanie pracy za niespełniającą warunki dopuszczenia do obrony. Dodatkowo, promotor pobiera i zapisuje Raport szczegółowy z badania JSA. Następnie promotor przygotowuje Opinię dotyczącą oryginalności pracy dyplomowej, według wzoru określonego w załączniku nr 5 do niniejszej Procedury. W opinii promotor ocenia czy praca zawiera nieuprawnione zapożyczenia (ewentualny plagiat) lub czy zawarte w niej prawidłowo oznaczone zapożyczenia (cytaty) nie budzą wątpliwości co do oryginalności pracy dyplomowej przygotowanej przez studenta. Dokonując oceny, promotor powinien w szczególności zwrócić uwagę czy:

1) praca nie zawiera obszernych fragmentów tekstu zidentyfikowanych przez system jako „podobne”;

2)  nie występuje zbyt duża liczba potencjalnych zapożyczeń z jednego źródła;

3)  nie zachodzi szczególna zbieżność tematyki badanej pracy z potencjalnymi źródłami zapożyczeń;

4) nie stwierdzono objawów dokonania manipulacji na tekście mających na celu  ukrycie zapożyczeń.

12.  Zaakceptowany przez promotora plik raportu z badania oryginalności pracy wygenerowany przez system JSA zostaje automatycznie tj. bez udziału promotora dołączony do zestawu plików pracy dyplomowej. Po zakończeniu procesu dyplomowania zestaw plików elektronicznej wersji pracy
i raportów jest, bez udziału promotora, przekazywany do Uczelnianego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych.

§ 4

1.      Sprawdzanie oryginalności pracy dyplomowej z wykorzystaniem systemu JSA bezpośrednio
tj. poprzez stronę WWW systemu JSA o adresie: https://jsa.opi.org.pl i obejmuje czynności określone w ustępach 4-13 poniżej.

2.      Korzystanie przez promotora z systemu JSA w trybie bezpośrednim wymaga uprzedniego zarejestrowania promotora w systemie JSA z uprawnieniami Promotor. Proces rejestracji promotora w JSA realizowany jest przez Biuro Obsługi Klienta systemu informatycznego uczelni.

3.      Przed rozpoczęciem sprawdzania oryginalności pracy w trybie bezpośrednim w systemie JSA promotor pracy, dokonuje sprawdzenia w Panelu promotora w portalu VirTUL kompletności danych dotyczących pracy dyplomowej oraz faktu złożenia przez studenta wymaganych oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 2 i wprowadzenia przez studenta plików pracy spełniających wymagania określone w § 1 ust. 2.

4.        Promotor pracy dyplomowej zarejestrowany w JSA z uprawnieniami "Promotor" rejestruje badanie pracy w systemie JSA, wprowadza do metryki pracy, korzystając z podpowiedzi systemu,  wymagane dane, zgodne z zapisanymi w systemie informatycznym uczelni i zapisuje metrykę pracy dyplomowej w systemie JSA. Jeśli praca była wcześniej poddana badaniu w trybie podstawowym to nie zachodzi potrzeba ponownego wypełniania metryki pracy.

5.        Po rejestracji badania promotor przesyła pobrane z Portalu promotora pliki elektronicznej wersji pracy dyplomowej do systemu JSA i uruchamia badanie treści pracy.

6.        Po wykonaniu próby badania promotor pracy dyplomowej dokonuje analizy wyniku pod kątem występowania w pracy nieuprawnionych zapożyczeń, a w szczególności ustala czy wskaźniki ogólne (suma wartości wskaźników dla wszystkich referencyjnych baz porównawczych) Procentowego Rozmiaru Podobieństwa PRP nie przekraczają przyjętych poziomów tolerancji sygnalizowanych wyróżnieniem kolorem pomarańczowym (poziom ostrzegawczy) lub czerwonym (poziom alarmowy) dla każdego z czterech wariantów długości frazy.

7.        Dodatkowo promotor sprawdza czy nie próbowano ukryć obecności nieuprawnionych zapożyczeń w pracy przez manipulacje na tekście, analizując wskaźniki:

1) wykorzystania znaków specjalnych lub znaków spoza alfabetu tekstu pracy;

2) nierozpoznanych wyrazów;

3) liczby fragmentów innego stylu.

8.      Jeżeli z analizy ogólnych wyników badania, według kryteriów wskazanych w ust. 6 i 7 wynika, że praca wymaga dodatkowej oceny z punktu widzenia występowania niedopuszczalnych zapożyczeń lub manipulacji na tekście, wówczas promotor jest zobowiązany sprawdzić szczegółowe wyniki badania w treści pracy. Promotor może wykorzystać możliwość wariantowej analizy treści pracy, samodzielnie zmieniając parametry badania.

9.        Po dokonaniu analizy wyniku próby badania promotor pracy dyplomowej podejmuje i wprowadza w oknie systemu JSA decyzję o akceptacji raportu, która oznacza zakończenie badania.
W wyjątkowych i uzasadnionych wypadkach możliwe jest wykonanie dwóch dodatkowych prób badania po przesłaniu zmodyfikowanego uprzednio pliku treści pracy. W takim przypadku akceptacji i dalszej analizie i ocenie podlega wynik ostatniej próby badania. Fakt wielokrotnego przeprowadzenia badania wymaga wyjaśnienia ze strony promotora w treści Protokołu kontroli oryginalności pracy (załącznik nr 4 do niniejszej Procedury).

10.    Na podstawie analizy raportu z badania promotor podejmuje decyzję o uznaniu pracy dyplomowej za spełniającą wymogi oryginalności i dopuszczenia do egzaminu dyplomowego lub decyzję
o uznaniu pracy za niespełniającą wymogi dopuszczenia do egzaminu dyplomowego z powodu zastrzeżeń co do oryginalności treści.

11.  W przypadku uznania pracy za oryginalną promotor pobiera z systemu JSA Raport ogólny
z badania JSA
, zapisuje go i wykonuje jego wydruk. Dodatkowo, promotor pobiera i zapisuje Raport szczegółowy z badania JSA We wskazanym miejscu na wydruku Raportu ogólnego promotor wskazuje uznanie pracy za spełniającą warunki dopuszczenia do obrony a następnie przygotowuje Protokół kontroli oryginalności pracy wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do niniejszej Procedury.

12.  W przypadku wątpliwości co do oryginalności pracy promotor pobiera z systemu JSA Raport ogólny z badania JSA, zapisuje go i wykonuje jego wydruk. We wskazanym miejscu na wydruku Raportu ogólnego promotor wskazuje uznanie pracy za niespełniającą warunki dopuszczenia do obrony. Dodatkowo, promotor pobiera i zapisuje Raport szczegółowy z badania JSA. Następnie promotor przygotowuje Opinię dotyczącą oryginalności pracy dyplomowej, według wzoru określonego w załączniku nr 5 do niniejszej Procedury. W opinii promotor ocenia czy praca zawiera nieuprawnione zapożyczenia (plagiat) lub czy zawarte w niej prawidłowo oznaczone zapożyczenia (cytaty) nie budzą wątpliwości co do oryginalności pracy dyplomowej przygotowanej przez studenta. Dokonując oceny, promotor powinien w szczególności zwrócić uwagę czy:

1) praca nie zawiera obszernych fragmentów tekstu zidentyfikowanych przez system jako „podobne”;

2) nie występuje zbyt duża liczba potencjalnych zapożyczeń z jednego źródła;

3) nie zachodzi szczególna zbieżność tematyki badanej pracy z potencjalnymi źródłami zapożyczeń;

4) nie stwierdzono objawów dokonania manipulacji na tekście mających na celu  ukrycie zapożyczeń.

13.    Po zakończeniu procesu sprawdzania oryginalności pracy promotor dołącza, poprzez Panel promotora, pliki raportów ogólnego i szczegółowego wygenerowane przez system JSA do zestawu plików danej pracy. Po zakończeniu procesu dyplomowania zestaw plików elektronicznej wersji pracy i raportów jest, bez udziału promotora, przekazywany do Uczelnianego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych.

 

§ 5

Jeżeli, w wyniku przeprowadzenia analizy oryginalności, praca dyplomowa zostanie uznana przez promotora za oryginalną, promotor pracy dyplomowej przekazuje do prodziekana właściwego ds studenckich  złożone przez studenta oświadczenia, o których mowa w § 2 ust.2 wraz z przygotowanymi w procesie sprawdzania oryginalności pracy: Protokołem kontroli oryginalności pracy, podpisanym przez siebie wydrukiem Raportu ogólnego z badania JSA, oraz jeżeli powstała, Opinią dotyczącą oryginalności pracy dyplomowej. W przypadku negatywnej opinii o oryginalności pracy dodatkowo promotor przekazuje prodziekanowi właściwemu ds. studenckich plik Raportu szczegółowego z badania JSA.

§ 6

1.  Jeżeli analiza oryginalności pracy dyplomowej wskazuje, że praca nie jest oryginalna, promotor:

1) powiadamia pisemnie prodziekana właściwego ds. studenckich o podejrzeniu popełnienia przez studenta czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018  poz. 1191, z późn. zm.);

2) przekazuje prodziekanowi właściwemu ds. studenckich złożone przez studenta oświadczenia,
o których mowa w § 2 ust.2 wraz z przygotowanymi w procesie sprawdzania oryginalności pracy: Protokołem kontroli oryginalności pracy, Raportem ogólnym z badania JSA, plikiem Raportu szczegółowego z badania JSA i Opinią dotyczącą oryginalności pracy dyplomowej.

2.  Prodziekan właściwy ds. studenckich niezwłocznie powiadamia Rektora Politechniki Łódzkiej
o stwierdzeniu nieoryginalności pracy dyplomowej i naruszeniu przepisów obowiązujących
w Uczelni.

3.  Rektor poleca przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego zgodnie z art. 312 ust. 3 Ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.).

 

 


Załącznik nr 1

do Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych

w Politechnice Łódzkiej

 

 

Łódź, dn. ......……………….

 

OŚWIADCZENIE

 

 

………………………………………………………….

(Imię i nazwisko studenta)

 

………………………………………………………….

(Adres)

 

………………………………………………………….

(Nr albumu)

 

………………………………………………………….

(Jednostka organizacyjna prowadząca studia)

 

………………………………………………………….

(Kierunek studiów)

 

………………………………………………………….

(Poziom kształcenia i forma studiów)

 

 

 

Oświadczam, że poinformowano mnie o zasadach dotyczących kontroli oryginalności pracy dyplomowej w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym.

 

 

 

 

.………………………….......

(Podpis studenta)

 

 


Załącznik nr 2

do Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych

w Politechnice Łódzkiej

 

 

Łódź, dn. ......……………….

 

OŚWIADCZENIE

o samodzielności wykonania i oryginalności pracy dyplomowej

 

 

………………………………………………………….

(Imię i nazwisko studenta)

 

………………………………………………………….

(Adres)

 

………………………………………………………….

(Nr albumu)

 

………………………………………………………….

(Jednostka organizacyjna prowadząca studia)

 

………………………………………………………….

(Kierunek studiów)

 

………………………………………………………….

(Poziom kształcenia i forma studiów)

 

 

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że:
1. Przedkładana praca dyplomowa ......................................... *) na temat: ................................................

.....................................................................................................................................................................

została wykonana przeze mnie samodzielnie.

2. Wymieniona wyżej praca:

-    nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018  poz. 1191, z późn. zm.) oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym, a także nie zawiera danych i informacji, które uzyskałem/am w sposób niedozwolony,

-    nie była wcześniej podstawą żadnej innej urzędowej procedury związanej z nadawaniem dyplomów wyższej uczelni lub tytułów zawodowych.

 

3. Jednocześnie wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody** na wykorzystanie fragmentów mojej pracy dyplomowej w publikacjach naukowych pracowników Politechniki Łódzkiej za zgodą prodziekana właściwego ds. studenckich, na zasadach wynikających z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018  poz. 1191, z późn. zm.)

 

 

.………………………….......

(Podpis studenta)

 

 


Załącznik nr 3

do Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych

w Politechnice Łódzkiej

 

 

Łódź, dn. ......……………….

 

OŚWIADCZENIE

o zgodności wersji elektronicznej pracy dyplomowej
z przedstawionym wydrukiem komputerowym

 

 

………………………………………………………….

(Imię i nazwisko studenta)

 

………………………………………………………….

(Adres)

 

………………………………………………………….

(Nr albumu)

 

………………………………………………………….

(Jednostka organizacyjna prowadząca studia)

 

………………………………………………………….

(Kierunek studiów)

 

………………………………………………………….

(Poziom kształcenia i forma studiów)

 

 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że przedkładana na nośniku elektronicznym praca dyplomowa ......................................... *) na temat: .................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

zawiera te same treści, co oceniany przez promotora i recenzenta wydruk komputerowy.

Jednocześnie oświadczam, że jest mi znany przepis art. 233 § 1 Kodeksu karnego określający odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań.

 

 

 

 

.………………………….......

(Podpis studenta)

 

 


Załącznik nr 4

do Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych

w Politechnice Łódzkiej

 

 

PROTOKÓŁ

kontroli oryginalności pracy

 

 

Autor pracy dyplomowej: ...................................................................................................

Numer albumu: .................................................

Tytuł pracy: .................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Promotor pracy dyplomowej: .............................................................................................

Jednostka organizacyjna prowadząca studia: .....................................................................

Rodzaj pracy dyplomowej: ......................................... *)

Ocena Raportu z badania JSA wskazuje, że:

 

  praca nie zawiera nieuprawnionych zapożyczeń i spełnia warunki dopuszczenia

do egzaminu dyplomowego

 

praca może zawierać nieuprawnione zapożyczenia **)

 

Dodatkowe uwagi i wyjaśnienia Promotora:

 

………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

...............................

(Data)

 

...................………………………….......

(Podpis promotora pracy dyplomowej)

 

 


Załącznik nr 5

do Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych

w Politechnice Łódzkiej

 

 

OPINIA

dotycząca oryginalności pracy dyplomowej

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Raportem szczegółowym  wygenerowanym przez Jednolity System Antyplagiatowy  dla pracy dyplomowej ......................................... *)

Autor pracy dyplomowej: ...................................................................................................

Numer albumu: .................................................

Tytuł pracy dyplomowej: ............................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Po analizie Raportu stwierdzam, co następuje:

 

  wykryte w pracy zapożyczenia są uprawnione i nie noszą znamion plagiatu,
pracę uznaję za oryginalną

 

  wykryte w pracy zapożyczenia i manipulacje na tekście pracy są nieuprawnione i noszą znamiona plagiatu i w związku z powyższym nie uznaję pracy dyplomowej za złożoną i nie dopuszczam pracy do egzaminu dyplomowego oraz kieruję zawiadomienie do prodziekana właściwego ds. studenckich w celu rozpatrzenia sprawy z  uwzględnieniem art. 312 ust. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o  szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)

 

Uzasadnienie: **)

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

 

 

 

...............................

(Data)

 

...................………………………….......

(Podpis promotora pracy dyplomowej)

 


 

Załącznik nr 6

do Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych

w Politechnice Łódzkiej

 

OPINIA

dotycząca oryginalności pracy dyplomowej*)

 

 

Po zapoznaniu się z treścią przedłożonej pracy dyplomowej ...................................... **)

autor pracy dyplomowej: ....................................................................................................

numer albumu: ..................................................

tytuł pracy dyplomowej: ............................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

stwierdzam, iż według mojej wiedzy:

  praca nie nosi znamion plagiatu i pracę uznaję za oryginalną

 

  praca zawiera nieuprawnione zapożyczenia, zatem nie jest oryginalna i nosi znamiona plagiatu i w związku z powyższym nie uznaję pracy dyplomowej za złożoną i nie dopuszczam pracy do egzaminu dyplomowego oraz kieruję zawiadomienie do prodziekana właściwego ds. studenckich w celu rozpatrzenia sprawy z  uwzględnieniem art. 312 ust. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o  szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.).

 

Uzasadnienie: ***)

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

 

 

 

...............................

(Data)

 

...................………………………….......

(Podpis promotora pracy dyplomowej)

 *)             Wpisać odpowiednio: licencjacka, inżynierska, magisterska.
**)            niepotrzebne skreślić

*)    Wpisać odpowiednio: licencjacka, inżynierska, magisterska.

*)    Wpisać odpowiednio: licencjacka, inżynierska, magisterska.

**)   W takim przypadku należy przygotować Raport szczegółowy z badania JSA i przygotować Opinię dotyczącą oryginalności pracy dyplomowej według wzoru – załącznik nr 5 do Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej.

*)    Wpisać odpowiednio: licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej.

**)   Obowiązek wypełnienia pola „Uzasadnienie”.

*)    Wzór ma zastosowanie wyłącznie w przypadku wyłączenia pracy ze sprawdzenia przez JSA.

**)   Wpisać odpowiednio: licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej.

***) Obowiązek wypełnienia pola „Uzasadnienie” w przypadku uznania pracy za nieoryginalną .

KALENDARZ


p w ś c p s n
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
24
25 26 27 28 29 30
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2
3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16
17
18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2 3
4 5
6
7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31
p w ś c p s n
1 2 3
4
5 6
7 8
9
10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20
21
22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13
14
15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25
26 27 28 29 30
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23
24
25 26
27
28
29 30 31
p w ś c p s n
1 2
3
4
5 6 7 8 9
10 11
12
13 14 15 16
17
18
19
20 21 22 23
24
25
26
27
28 29 30
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10
11
12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
p w ś c p s n
1 2 3
4 5 6
7
8 9 10
11 12
13
14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25
26 27 28 29 30
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21
22
23 24 25 26 27
28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10
11
12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13
14
15 16
17
18
19
20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13
14
15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6 7
8 9
10
11
12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
30 31
p w ś c p s n
1
2 3
4
5
6 7 8 9 10
11
12
13
14
15
16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7
8
9
10 11 12
13 14
15
16
17
18
19
20
21
22 23 24 25 26
27
28
29
30
p w ś c p s n
1
2 3 4 5
6
7 8
9 10
11
12 13 14 15
16 17
18
19
20
21 22
23
24
25
26 27 28 29
30
31
p w ś c p s n
1 2 3
4
5 6 7
8
9 10
11 12
13
14
15 16 17
18
19 20 21
22
23 24
25 26 27
28
29 30
p w ś c p s n
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19
20
21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8
9
10
11
12 13 14 15 16 17 18
19
20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6 7
8
9 10 11 12 13 14
15 16 17 18
19
20 21
22
23
24
25
26
27 28
29
30
31
p w ś c p s n
1 2
3 4 5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25
26
27
28
29 30
p w ś c p s n
1 2
3
4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16
17
18 19
20 21
22
23 24
25
26
27 28 29
30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7
8
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14
15
16
17 18 19 20
21 22 23 24 25
26
27
28 29 30
p w ś c p s n
1 2
3
4
5 6
7
8 9
10
11
12 13 14 15 16
17 18 19
20
21 22 23
24
25
26
27
28
29 30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4
5
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19
20
21 22 23 24 25
26
27
28
29 30
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
14 15 16 17 18 19
20
21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24
25
26 27 28 29
30 31
p w ś c p s n
1 2 3
4
5
6
7
8 9 10
11 12 13
14
15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
p w ś c p s n
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11 12 13
14 15 16 17
18
19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
22
23 24 25 26 27 28 29
30
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12
13 14
15
16 17 18
19 20 21 22 23 24
25
26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6
7
8 9 10 11 12 13
14
15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
p w ś c p s n
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12
13
14
15 16
17
18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
p w ś c p s n
1 2 3
4 5 6 7
8
9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21
22
23 24 25 26
27 28 29 30
p w ś c p s n
1
2 3 4
5
6 7 8
9
10 11 12 13 14 15
16 17 18 19
20
21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16
17 18 19 20 21 22
23 24 25
26
27 28
p w ś c p s n
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20
21
22 23 24 25
26
27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17
18
19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
p w ś c p s n
1 2
3
4
5
6
7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17
18
19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
p w ś c p s n
1
2
3 4 5
6
7 8 9 10 11 12
13
14
15
16
17 18 19
20 21 22
23
24 25 26
27
28
29 30
31
p w ś c p s n
1 2 3 4 5 6 7
8
9
10
11 12 13 14
15
16
17 18 19 20 21
22
23
24
25
26 27 28
29
30
p w ś c p s n
1
2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2
3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24
25
26 27
28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10
11
12 13 14 15
16
17 18 19 20 21 22
23 24 25 26
27
28 29
30
p w ś c p s n
1 2 3 4
5
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22
23
24 25
26
27
28
29 30 31
p w ś c p s n
1
2
3 4 5 6
7 8 9 10
11
12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
29 30
p w ś c p s n
1 2
3
4 5
6
7
8 9
10 11 12 13
14
15 16
17
18
19 20
21
22 23
24
25 26 27 28 29 30
31
p w ś c p s n
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12
13
14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27
28
p w ś c p s n
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16
17
18 19
20 21 22 23 24 25 26
27
28 29 30 31
p w ś c p s n
1
2
3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
31 stycznia 2019

Paulina Pędziwiatr wśród „Stu na Stulecie”

Z okazji stulecia rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Fundacja LOTTO i Totalizator Sportowy uhonorowały 100 najbardziej wyjątkowych ...

więcej
31 stycznia 2019

Praca doktorska z WIPOŚ PŁ najlepsza!

Nagrodzona praca doktorska była jednocześnie pierwszym przedłożonym do obrony na naszym Wydziale opracowaniem zredagowanym jako ...

więcej
1
2
3
20 sierpnia 2019

Praca w Katedrze Inżynierii Molekularnej

Zapraszamy do udziału w procesie aplikacyjnym na stanowiska asystenta oraz adiunkta w Katedrze Inżynierii Molekularnej WIPOŚ PŁ. ...

więcej
12 sierpnia 2019

Dziekanat nieczynny w dniu 16.08.2019 r.

Informujemy, że w dniu 16.08.2019 r. (piątek) dziekanat będzie nieczynny.

więcej
25 lipca 2019

Ankietyzacja zajęć realizowanych w semestrze letnim 2018/2019

UWAGA Studenci! Ankietyzacja przedmiotów z semestru letniego 2018/2019 - zapraszamy do udziału w elektronicznych badaniach ...

więcej
1
2
3

Galerie zdjęć

 • Drzwi Otwarte w Lab Factor 5.02.2016 I edycja
 • XXII OKIChiP Spała 5-9.09.2016
 • Festiwal Nauki Techniki i Sztuki 2015
 • Projekt Monsul
 • Festyn Nauki 2018
 • Budynki
 • Jubileusz 85 lecia prof.Cz.Strumiłło
 • Seminarium Poprawa efektywności energetycznej w perspektywie do roku 2020
 • XIX edycja Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki
 • Koła Naukowe
 • Konkurs Chemiczny 3 Wydziałów PŁ
 • Wigilia 2015
 • Kamień węgielny LabFactor